WE LOVE
TECHNOLOGY
Droo­mers. Den­kers. Makers.

Dit is NetCo

WIJ HOUDEN VAN TECHNOLOGIE! Net­Co is een door de eigen­aar geleid IT-bedri­jf met meer dan 50 wer­k­ne­mers en ves­ti­gin­gen in Blan­ken­burg (Harz) en Mag­de­burg. Wij ont­wik­kelen inno­va­tie­ve hard­ware- en soft­wareo­plos­sin­gen voor het DSGVO-con­for­me gebruik van body­cams & came­ra­sys­te­men voor bouwplaatsdocumentatie.

De lief­de voor tech­niek & ont­wik­ke­ling is onder­deel van ons DNA en wat alle mede­wer­kers in de kern ver­enigt. Zo ont­s­ta­an com­ple­xe pro­duc­ten en oplos­sin­gen die altijd het best moge­l­ijke resultaat voor onze klan­ten ople­ve­ren. Onze diens­ten omvat­ten alle stap­pen van plan­ning tot inge­bruik­na­me van onze camera-oplossingen.

Onze pro­duc­ten en diensten

NetCo Baustellen-Webcam Piktogramm

Bouw­p­la­ats camera’s

De Net­Co bouw­p­la­ats­ca­me­ra wordt gebruikt op bouw­p­la­atsen en docu­men­teert de voort­gang van de bouw. Met BauTV+ heeft u uw bouw­p­la­ats altijd in beeld. Op verz­oek maken wij graag een time lap­se video van de bouw­p­la­ats en voor­zi­en wij u van extra beeld­ma­te­ria­al. Als uw full-ser­vice pro­vi­der hoeft u zich ner­gens zor­gen over te maken — wij zor­gen voor alles, van de op- en afbouw tot de bewa­king van de cameratechniek.

NetCo Body-Cam Piktogramm

Body­cams

De Net­Co Body-Cam wordt samen met de Net­Co Suite ont­wik­keld, gepro­du­ceerd en gedis­tri­bue­erd in onze ves­ti­ging Blan­ken­burg in het Harz geberg­te. Dit maakt het een echt “made in Ger­ma­ny” pro­duct. De klei­ne high-tech came­ra wordt gebruikt door de poli­tie of bevei­ligings­per­so­neel en de-esca­leert con­flict­si­tua­ties. Boven­di­en verz­amelt het bew­ijs­ma­te­ria­al tij­dens incidenten.

Micro­vis­ta, een onder­deel van NetCo

Het zuster­be­dri­jf van Net­Co — Micro­vis­ta GmbH — is een trots onder­deel van de Net­Co-fami­lie. Als dienst­ver­le­ner op het gebied van indus­trië­le com­pu­ter­to­mo­gra­fie con­tro­le­ren wij com­po­nen­ten op defec­ten met onze sta­te-of-the-art CT’s.

Start je car­ri­è­re bij NetCo!

Droo­mers. Den­kers. Makers. Gezocht!

Je wilt weten hoe “Droo­mers. Den­kers. Makers.” tik­ken? — Volg ons op Instagram!

Logo NetCo

Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH
Am Mön­chen­fel­de 13
38889 Blan­ken­burg
Tele­foon: + 49 3944 950–0
E‑mailadres: info@netco.de