Timel­ap­se came­ra voor bouwplaatsen

Het is niet onge­woon dat het bouwpro­ces van gro­te pro­jec­ten meer­de­re jaren in beslag neemt. Gedu­ren­de de gehe­le peri­ode moe­ten de pro­ject­leid­ers te allen tij­de het over­zicht behouden.

Dit ves­tigt de aan­dacht op moder­ne, digi­ta­le oplos­sin­gen zoals timelapse-camera’s, die de orga­ni­sa­tie en het pro­ject­be­heer ondersteunen.

Een timel­ap­se came­ra helpt om de bouw­fa­sen beknopt samen te vat­ten. Pro­fes­sio­n­ele timel­ap­se camera’s leve­ren haar­scher­pe beel­den van de bouw­p­la­ats. Zo kunt u de voort­gang van de bouw leven­dig en nauw­keu­rig volgen.

Play Video about Woh­nungs­bau im Zeitraffer

Hoe werkt een timel­ap­se camera?

Timel­ap­se of time-lap­se mon­ta­ges bes­ta­an uit afzon­der­li­jke beel­den die later wor­den samen­ge­voegd tot een film. In tegen­stel­ling tot een video­ca­me­ra is er bij timel­ap­se-web­cams geen spra­ke van con­ti­nue opname.

Het timel­ap­se-effect is geba­se­erd op een een­vou­dig principe:

  1. Gedu­ren­de een lan­ge peri­ode neemt een came­ra indi­vi­du­ele foto’s en sla­at ze op.
  2. Com­pu­ter­soft­ware speelt de resul­ter­en­de foto’s snel ach­ter elka­ar af. Dit creëert een gecom­pri­meerd beeld van een proces.


Van­af onge­ve­er 20 beel­den per secon­de nemen de men­se­li­jke her­senen een opeen­vol­ging van beel­den waar als een film. De opti­ma­le leng­te van de inter­val­len waa­r­in een beeld wordt opgesla­gen, varie­ert naar gelang van de toe­pas­sing. Het beeld­in­ter­val kan op de mees­te van onze camera’s indi­vi­dueel wor­den inge­steld. Zo kunt u met een timel­ap­se came­ra in kor­te tijd bouwpro­ces­sen van meer­de­re maan­den beknopt in beeld brengen.

Deze part­ners pro­fi­te­ren er al van!

BREMER_Logo_Reinzeichnung
Logo klebl
Logo Leonhard Weiss Bauunternehmung
Logo Max Bögl
Arvato Logo - Baustellen-Webcam Kunde
Logo von CA IMMO - Baustellen-Webcam Kunde
Instone Real Estate Logo - Baustellen-Webcam Kunde
Logo von OFB Projektentwicklung - Baustellen-Webcam Kunde

Mar­ke­ting met een bouw timelapse

Play Video about Timel­ap­se-Kame­ra zeich­net Bau­stel­le auf — Titel­bild für Video

Voor pro­ject­ma­na­gers is een timel­ap­se came­ra een van de belan­gri­jks­te marketinginstrumenten.

Laat uw pro­jec­ten voor zich­zelf spre­ken: Timel­ap­se-opna­men laten zien hoe een wol­ken­krab­ber stap voor stap gro­eit of hoe nieu­we wegen hun weg vinden.

Zowel voor public rela­ti­ons als voor direc­te klan­ten­wer­ving zijn timel­ap­se-opna­men belan­gri­jke bouwste­nen gewor­den als referentie.

Bouw­p­la­ats­do­cu­men­ta­tie met de bouw timel­ap­se camera

Wij bie­den u timelapse-camera’s met ultra HD-reso­lu­tie die uw bouw­pro­ject van­af het begin bege­lei­den. Naast pan­ora­ma­sys­te­men bie­den wij ook zelf­vo­or­zi­enen­de came­ra­o­plos­sin­gen die stroom halen uit een zonnecel.

Als u dat wenst, kun­nen wij zor­gen voor de instal­la­tie en con­fi­gu­ra­tie van de timelapse-camera’s. U kri­jgt ook toe­gang tot BouwTV+, onze krach­ti­ge bouw­p­la­ats­soft­ware. Daar kun­nen geau­to­ma­tis­e­er­de timel­ap­se-opna­men gemak­ke­li­jk wor­den gedown­load of gedeeld met team­le­den. U kunt deze gebrui­ken voor mar­ke­ting of pro­ject­co­ör­di­na­tie. Wij bepa­len het opna­me-inter­val vol­gens uw behoeften.

Met een timel­ap­se came­ra van BouwTV+ pro­fes­sio­na­li­se­ert u de docu­men­ta­tie van uw project.

Play Video about Brü­cken­ver­schub an der Autobahn

Nu gra­tis advies krijgen


    * Pflicht­feld

    Optio­n­ele infor­ma­tie die ons helpt om u zo snel moge­l­ijk een bin­dend aan­bod te verstrekken: 

    Pri­va­cy­beleid