Pri­va­cy­beleid

Wij zijn erg blij met uw inter­es­se in ons bedri­jf. Gege­vens­be­scher­ming heeft voor de direc­tie van Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH een bij­zon­der hoge prio­ri­teit. Het gebruik van de internetpagina’s van Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH is moge­l­ijk zon­der opga­ve van per­so­on­lijke gege­vens. Als een betrok­ke­ne ech­ter gebruik wil maken van spe­cia­le diens­ten van onze onder­ne­ming via onze web­site, kan de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk wor­den. Indi­en de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk is en er geen wet­te­li­jke basis is voor deze ver­werk­ing, zul­len wij over het alge­meen de toes­tem­ming van de betrok­ke­ne verkrijgen.

De ver­werk­ing van per­so­on­lijke gege­vens, zoals de naam, het adres, het e‑mailadres of het tele­foon­num­mer van een betrok­ke­ne, zal altijd in overe­enstem­ming zijn met de voor Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH gel­den­de land­s­pe­ci­fie­ke voor­schrif­ten inzake gege­vens­be­scher­ming. Door mid­del van deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring wil onze onder­ne­ming het publiek infor­me­ren over het type, de omvang en het doel van de per­so­ons­ge­ge­vens die wij verz­ame­len, gebrui­ken en ver­wer­ken. Boven­di­en wor­den de betrok­ke­nen door mid­del van deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring geïn­for­meerd over hun rechten.

Als beheer­der heeft Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH tal­ri­jke tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len getrof­fen om een zo vol­le­dig moge­l­ijke bescher­ming van de via deze web­site ver­werk­te per­so­ons­ge­ge­vens te waar­bor­gen. Gege­ven­so­ver­dracht via inter­net kan ech­ter altijd onder­he­vig zijn aan zwak­ke plek­ken in de bevei­liging, zodat abso­lu­te bescher­ming niet kan wor­den gega­ran­de­erd. Om deze reden staat het elke betrok­ke­ne vrij om per­so­ons­ge­ge­vens op een ande­re manier aan ons door te geven, bij­vo­or­beeld per telefoon.

1. Begrips­be­pa­lin­gen

De gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH is geba­se­erd op de ter­men die door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning wor­den gebruikt bij het uit­vaar­di­gen van de Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG). Onze ver­kla­ring inzake gege­vens­be­scher­ming moet gemak­ke­li­jk te lezen en te begri­j­pen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klan­ten en zaken­part­ners. Om dit te garand­e­ren, wil­len wij de gebruik­te ter­men voo­r­af toelichten.

In dit pri­va­cy­beleid gebrui­ken wij onder ande­re de vol­gen­de termen:

 • a)    Per­so­ons­ge­ge­vens

  Onder per­so­ons­ge­ge­vens wordt ver­s­ta­an alle infor­ma­tie betref­fen­de een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­jke per­so­on (hier­na “betrok­ke­ne” genoemd). Een iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­jke per­so­on is iemand die direct of indi­rect kan wor­den geï­den­ti­fice­erd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­ca­tor zoals een naam, een iden­ti­fi­ca­ti­e­num­mer, loca­tie­ge­ge­vens, een online iden­ti­fi­ca­tor of een of meer spe­ci­fie­ke ele­men­ten die ken­mer­kend zijn voor de fysie­ke, fysio­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psy­chi­sche, eco­no­mi­sche, cul­tur­e­le of socia­le iden­ti­teit van die natu­ur­li­jke persoon.

 • b)    Betrok­ke­ne

  Onder betrok­ke­ne wordt ver­s­ta­an elke geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­jke per­so­on wiens per­so­ons­ge­ge­vens door de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke wor­den verwerkt.

 • c)    Ver­werk­ing

  Onder ver­werk­ing wordt ver­s­ta­an elke bewerk­ing of elk geheel van bewerk­in­gen met betrek­king tot per­so­ons­ge­ge­vens, al dan niet uit­ge­voerd met behulp van geau­to­ma­tis­e­er­de pro­cé­dés, zoals het verz­ame­len, vastl­eg­gen, orde­nen, klas­se­ren, bewa­ren, bij­wer­ken, wij­zi­gen, opv­ra­gen, raad­ple­gen, gebrui­ken, ver­strek­ken door mid­del van door­zen­ding, ver­s­prei­den of op eni­ger­lei ande­re wij­ze ter beschik­king stel­len, samen­bren­gen, met elka­ar in ver­band bren­gen, beper­ken, wis­sen of ver­nie­ti­gen van gegevens.

 • d)    Beper­king van de verwerking

  Beper­king van de ver­werk­ing is het mar­ke­ren van opgesla­gen per­so­ons­ge­ge­vens met als doel de toeko­ms­ti­ge ver­werk­ing ervan te beperken.

 • e)    Pro­fil­ing

  Pro­fi­le­ring is elke vorm van geau­to­ma­tis­e­er­de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens die erin bestaat deze per­so­ons­ge­ge­vens te gebrui­ken om bepaal­de per­so­on­lijke aspec­ten van een natu­ur­li­jke per­so­on te eva­lue­ren, met name om aspec­ten met betrek­king tot de arbei­ds­pre­sta­tie, de eco­no­mi­sche situa­tie, de gezond­heid, de per­so­on­lijke voor­keu­ren, de inter­es­ses, de betrouw­baar­heid, het ged­rag, de loca­tie of de ver­an­de­ring van loca­tie van die natu­ur­li­jke per­so­on te ana­ly­se­ren of te voorspellen.

 • f)     Pseudo­ni­mi­se­ring

  Pseudo­ni­mi­se­ring is de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens op zoda­ni­ge wij­ze dat de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger kun­nen wor­den toe­ge­schre­ven aan een spe­ci­fie­ke betrok­ke­ne zon­der het gebruik van aan­vul­len­de infor­ma­tie, mits deze aan­vul­len­de infor­ma­tie afzon­der­li­jk wordt bewaard en onder­wor­pen is aan tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche maat­re­ge­len die waar­bor­gen dat de per­so­ons­ge­ge­vens niet wor­den toe­ge­schre­ven aan een geï­den­ti­fice­er­de of iden­ti­fice­er­ba­re natu­ur­li­jke persoon.

 • g)   Ver­ant­wo­or­de­li­jke of ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de verwerking

  De voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke of ver­ant­wo­or­de­li­jke is de natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on, de over­heids­in­stan­tie, de dienst of een ander orga­an die, alleen of samen met ande­ren, het doel van en de mid­de­len voor de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens vast­stelt. Wan­neer de doel­ein­den en mid­de­len van deze ver­werk­ing wor­den bepaald door de wet­ge­ving van de Unie of van een lid­staat, kan in de wet­ge­ving van de Unie of van een lid­staat wor­den bepaald wie de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke is of vol­gens wel­ke spe­ci­fie­ke cri­te­ria hij wordt aangewezen.

 • h)    Ver­wer­ker

  Ver­wer­ker: een natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on, over­heids­in­stan­tie, agentschap of ander orga­an dat namens de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke per­so­ons­ge­ge­vens verwerkt.

 • i)      Ont­van­ger

  Een ont­van­ger is een natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on, over­heids­in­stan­tie, agentschap of ander orga­an waar­a­an per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­st­rekt, al dan niet aan der­den. Over­heids­in­stan­ties die per­so­ons­ge­ge­vens kun­nen ont­van­gen in het kader van een spe­ci­fie­ke onderz­oek­staak krach­tens het recht van de Unie of de lid­sta­ten, wor­den ech­ter niet als ont­van­gers beschouwd.

 • j)      Der­de

  Onder “der­de” wordt ver­s­ta­an een natu­ur­li­jke of rechts­per­so­on, over­heids­in­stan­tie, dienst of ander orga­an, niet zijn­de de betrok­ke­ne, de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke, de ver­wer­ker en de per­so­nen die onder de recht­s­treek­se ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke of de ver­wer­ker gemach­tigd zijn de per­so­ons­ge­ge­vens te verwerken.

 • k)    Toes­tem­ming

  Onder toes­tem­ming wordt ver­s­ta­an elke vri­je, spe­ci­fie­ke en op infor­ma­tie berus­ten­de wil­sui­ting van de betrok­ke­ne in de vorm van een ver­kla­ring of een ande­re ondub­bel­zin­ni­ge han­de­ling waar­mee de betrok­ke­ne aan­ge­eft in te stem­men met de ver­werk­ing van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de voor de ver­werk­ing verantwoordelijke

De ver­ant­wo­or­de­li­jke par­tij in de zin van de Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming, ande­re wet­ten inzake gege­vens­be­scher­ming die van toe­pas­sing zijn in de lid­sta­ten van de Euro­pe­se Unie en ande­re bepa­lin­gen van gege­vens­be­scher­ming­saard is:

Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH Am Mön­chen­fel­de 13 38889 Blan­ken­burg (Harz) Duit­s­land Tel.: +49 3944 950–0 E‑Mail: info@netco.de Web­site: https://www.netco.de

3. Coo­kies

De internetpagina’s van Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH maken gebruik van coo­kies. Coo­kies zijn tekst­be­stan­den die via een inter­net­brow­ser op een com­pu­ter­sys­teem wor­den opgeslagen.

Tal­lo­ze web­sites en ser­vers maken gebruik van coo­kies. Veel coo­kies bevat­ten een zogen­aam­de coo­kie-ID. Een coo­kie-ID is een unie­ke iden­ti­fi­ca­tie van de coo­kie. Het bestaat uit een teken­reeks waar­mee internetpagina’s en ser­vers kun­nen wor­den toe­ge­we­zen aan de spe­ci­fie­ke inter­net­brow­ser waa­r­in de coo­kie is opgesla­gen. Hier­door kun­nen de bezoch­te internetpagina’s en ser­vers de indi­vi­du­ele brow­ser van de betrok­ke­ne onder­schei­den van ande­re inter­net­brow­sers die ande­re coo­kies bevat­ten. Een spe­ci­fie­ke inter­net­brow­ser kan wor­den her­kend en geï­den­ti­fice­erd via de unie­ke cookie-ID.

Door het gebruik van coo­kies kan Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH de gebrui­kers van deze web­site gebruiks­vri­en­de­li­jke­re diens­ten aan­bie­den die zon­der de coo­kie-instel­ling niet moge­l­ijk zou­den zijn.

Door mid­del van een coo­kie kun­nen de infor­ma­tie en aan­bie­din­gen op onze web­site wor­den geop­ti­ma­li­se­erd in de zin van de gebrui­ker. Zoals reeds ver­meld, stel­len coo­kies ons in staat de gebrui­kers van onze web­site te her­ken­nen. Het doel van deze her­ken­ning is om het gebruik van onze web­site voor gebrui­kers te ver­ge­mak­ke­li­jken. De gebrui­ker van een web­site die coo­kies gebruikt, hoeft bij­vo­or­beeld niet bij elk bez­oek aan de web­site opnieuw zijn of haar toe­gangs­ge­ge­vens in te voe­ren, omdat dit wordt geda­an door de web­site en de coo­kie die op het com­pu­ter­sys­teem van de gebrui­ker is opgesla­gen. Een ander voor­beeld is de coo­kie van een win­kel­mandje in een online win­kel. De web­win­kel ont­houdt via een coo­kie de arti­kelen die een klant in het vir­tue­le win­kel­mandje heeft geplaatst.

De betrok­ke­ne kan het pla­atsen van coo­kies door onze web­site te allen tij­de ver­hin­de­ren door mid­del van een pas­sen­de instel­ling van de gebruik­te inter­net­brow­ser en zich zo defi­ni­tief ver­zet­ten tegen het pla­atsen van coo­kies. Boven­di­en kun­nen reeds gepla­ats­te coo­kies te allen tij­de wor­den ver­wij­derd via een inter­net­brow­ser of ande­re softwareprogramma’s. Dit is moge­l­ijk in alle gang­ba­re inter­net­brow­sers. Indi­en de betrok­ke­ne de instel­ling van coo­kies in de gebruik­te inter­net­brow­ser deac­ti­ve­ert, is het moge­l­ijk dat niet alle func­ties van onze web­site vol­le­dig bruik­baar zijn.

a)    Coo­kies via social media plugins

Op onze web­site wor­den links naar onze socia­le media­si­tes aan­ge­bo­den (You­Tube, Lin­ke­dIn, Xing, Face­book, Insta­gram), wat gebe­urt door het ins­lui­ten van een plug­in voor socia­le media (“socia­le net­werk­pic­to­gram­men van de pagi­n­a­bou­wer Ele­men­tor”). Hier­door kun­nen coo­kies op vele web­sites wor­den gebruikt en infor­ma­tie over uw online acti­vi­tei­ten verz­ame­len. Deze coo­kies wor­den gepla­atst door der­den, zoals recla­me- of ana­ly­se­be­drij­ven (socia­le netwerken).

4.Verzameling van alge­mene gege­vens en informatie

De web­site van de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH verz­amelt een reeks alge­mene gege­vens en infor­ma­tie tel­kens wan­neer een betrok­ke­ne of een geau­to­ma­tis­e­erd sys­teem de web­site oproept. Deze alge­mene gege­vens en infor­ma­tie wor­den opgesla­gen in de log­be­stan­den van de ser­ver. De vol­gen­de gege­vens kun­nen wor­den verz­a­meld: (1) de gebruik­te brow­ser­ty­pes en ‑ver­sies, (2) het door het toe­gangs­sys­teem gebruik­te bes­t­uri­ngs­sys­teem, (3) de web­site van waa­ruit een toe­gangs­sys­teem op onze web­site terecht­komt (zogen­aam­de refer­rer), (4) de sub­web­sites die via een toe­gangs­sys­teem op onze web­site wor­den geopend, (5) de datum en het tijds­tip van toe­gang tot de web­site, (6) een inter­net­pro­to­col­ad­res (IP-adres), (7) de inter­net­pro­vi­der van het toe­gangs­sys­teem en (8) ande­re soort­ge­li­jke gege­vens en infor­ma­tie die die­nen om gevaar af te wen­den in geval van aan­val­len op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze alge­mene gege­vens en infor­ma­tie trekt de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH geen con­clu­sies over de betrok­ke­ne. Deze infor­ma­tie is vee­leer nodig (1) om de inhoud van onze web­site cor­rect te leve­ren, (2) om de inhoud van onze web­site en de recla­me daar­vo­or te opti­ma­li­se­ren, (3) om de werk­ing van onze infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­te­men en de tech­no­lo­gie van onze web­site op lan­ge ter­mi­jn te ver­ze­ke­ren, en (4) om de rechts­hand­ha­ving­sin­stan­ties de infor­ma­tie te ver­strek­ken die nodig is voor ver­vol­ging in geval van een cyber­a­an­val. Daa­rom ana­ly­se­ert de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH ener­zijds anoniem verz­a­mel­de gege­vens en infor­ma­tie en ander­zijds met het doel de gege­vens­be­scher­ming en gege­vens­be­vei­liging van onze onder­ne­ming te ver­ho­gen, zodat we uit­ein­de­li­jk een optim­aal bescher­ming­sni­veau kun­nen garand­e­ren voor de per­so­ons­ge­ge­vens die we ver­wer­ken. De anonie­me gege­vens van de ser­ver­log­be­stan­den wor­den geschei­den opgesla­gen van de per­so­ons­ge­ge­vens die door een betrok­ke­ne wor­den verstrekt.

5. Cont­act­mo­ge­l­ijk­heid via de website

De web­site van de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH bevat wet­te­li­jke voor­schrif­ten die een snel elek­tro­nisch cont­act met onze onder­ne­ming moge­l­ijk maken, evenals direc­te com­mu­ni­ca­tie met ons, die ook een alge­meen adres van de zogen­aam­de elek­tro­ni­sche post (e‑mailadres) omvat. Indi­en een betrok­ke­ne per e‑mail of via een cont­act­for­mu­lier cont­act opneemt met de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing, wor­den de door de betrok­ke­ne door­ge­ge­ven per­so­ons­ge­ge­vens auto­ma­tisch opgesla­gen. Der­ge­li­jke per­so­ons­ge­ge­vens die op vri­j­wil­li­ge basis door een betrok­ke­ne aan de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing wor­den ver­st­rekt, wor­den opgesla­gen met het oog op de ver­werk­ing van de betrok­ke­ne of om cont­act met hem op te nemen. Deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den niet aan der­den verstrekt.

a) Fri­end­ly Captcha

We gebrui­ken de Fri­end­ly Captcha-tool op onze web­site. Deze tool wordt aan­ge­bo­den door Fri­end­ly Captcha GmbH, Am Anger 3–5, 82237 Woerthsee.

De tool wordt gebruikt om geau­to­ma­tis­e­er­de en mis­bruik­te verz­oe­ken door zogen­aam­de “bots” te voor­ko­men. Als onder­deel van dit pro­ces wordt uw IP-adres door Fri­end­ly Captcha gere­gis­tre­erd om een cryp­to­gra­fi­sche taak naar uw appa­raat te stu­ren. Deze taak wordt op de ach­ter­grond opge­lost en zodra deze is opge­lost, beves­tigt Fri­end­ly Captcha aan de ser­ver dat het een natu­ur­li­jk per­so­on is.

Fri­end­ly Captcha ver­werkt en sla­at de vol­gen­de gege­vens op in het boven­ge­noem­de proces: 
 • Geano­ni­mi­se­erd IP-adres van de aanvra­gen­de com­pu­ter Infor­ma­tie over de gebruik­te brow­ser en het besturingssysteem
 • Geano­ni­mi­se­er­de tel­ler per IP-adres voor het rege­len van cryp­to­gra­fi­sche taken
 • Web­site waar­van­da­an toe­gang werd verk­re­gen (zogen­aam­de referer-URL)

De gege­vens wor­den gebruikt ter bescher­ming tegen bots. De wet­te­li­jke basis voor ver­werk­ing is het gerecht­vaar­digd belang in de zin van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG om mis­bruik van toe­gang of spam-aan­val­len door bots te voor­ko­men. Als er per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt bij het gebruik van Fri­end­ly Captcha, wor­den deze na 30 dagen verwijderd.

Meer infor­ma­tie beschik­baar op https://friendlycaptcha.com/de/privacy

6. Rou­ti­ne­ma­ti­ge ver­wij­de­ring en afscher­ming van persoonsgegevens

De voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke zal per­so­ons­ge­ge­vens van de betrok­ke­ne slechts ver­wer­ken en ops­la­an gedu­ren­de de tijd die nodig is om het doel van de ops­lag te berei­ken of wan­neer de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning of ande­re wet­ge­ver in wet- of regel­ge­ving waar­a­an de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke is onder­wor­pen, daa­r­in voorziet.

Als het doel van de ops­lag niet lan­ger van toe­pas­sing is of als een door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning of een ande­re bevoeg­de wet­ge­ver voor­ge­schre­ven ops­lag­pe­ri­ode ver­stri­jkt, wor­den de per­so­ons­ge­ge­vens rou­ti­ne­ma­tig gebl­ok­ke­erd of ver­wij­derd overe­en­koms­tig de wet­te­li­jke bepalingen.

7. Rech­ten van de betrokkene

 • a)    Recht op bevestiging

  Elke betrok­ke­ne heeft het recht, toe­ge­kend door de Euro­pe­se Toe­zicht­hou­der voor gege­vens­be­scher­ming, om van de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing te ver­ne­men of hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens wor­den ver­werkt. Als een betrok­ke­ne dit recht wil uitoefe­nen, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b)    Recht op informatie

  Elke per­so­on die betrok­ken is bij de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning ver­leen­de recht om te allen tij­de en kos­te­loos van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke infor­ma­tie te ver­kri­j­gen over de over hem of haar opgesla­gen per­so­ons­ge­ge­vens en een kopie van die infor­ma­tie. Boven­di­en heeft de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning de betrok­ke­ne toe­gang ver­leend tot de vol­gen­de informatie:

  • de ver­werking­s­d­oel­ein­den

  • de cate­go­rieën van per­so­ons­ge­ge­vens die wor­den verwerkt

  • de ont­van­gers of cate­go­rieën ont­van­gers aan wie de per­so­ons­ge­ge­vens zijn of zul­len wor­den ver­st­rekt, met name in het geval van ont­van­gers in der­de lan­den of inter­na­tio­na­le organisaties

  • indi­en moge­l­ijk, de gep­lan­de duur van de ops­lag van de per­so­ons­ge­ge­vens of, indi­en dit niet moge­l­ijk is, de cri­te­ria ter bepa­ling van deze duur

  • het bes­ta­an van een recht om rec­ti­fi­ca­tie of wis­sing van de hen betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens te ver­kri­j­gen of beper­king van de ver­werk­ing door de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke of een recht om zich tegen een der­ge­li­jke ver­werk­ing te verzetten

  • het bes­ta­an van een recht van ber­oep bij een toe­zicht­hou­den­de autoriteit

  • indi­en de per­so­ons­ge­ge­vens niet bij de betrok­ke­ne zijn verz­a­meld: Alle beschik­ba­re infor­ma­tie over de her­komst van de gegevens

  • Het bes­ta­an van geau­to­ma­tis­e­er­de bes­luit­vor­ming, met inbe­grip van pro­fi­le­ring, overe­en­koms­tig arti­kel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten mins­te in deze geval­len, zin­vol­le infor­ma­tie over de betrok­ken logi­ca en de omvang en de beoog­de gevol­gen van een der­ge­li­jke ver­werk­ing voor de betrokkene.

  Voorts heeft de betrok­ke­ne het recht te ver­ne­men of per­so­ons­ge­ge­vens zijn door­ge­ge­ven aan een der­de land of aan een inter­na­tio­na­le orga­ni­sa­tie. In dat geval heeft de betrok­ke­ne ook het recht om infor­ma­tie te kri­j­gen over de pas­sen­de waar­bor­gen in ver­band met de doorgifte.

  Als een betrok­ke­ne dit recht op toe­gang wil uitoefe­nen, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de verwerking.

 • c)   Recht op correctie

  Elke per­so­on die betrok­ken is bij de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning ver­leen­de recht om onver­wi­jld onjuis­te hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens te laten rec­ti­fi­ce­ren. Voorts heeft de betrok­ke­ne het recht te verz­oe­ken om aan­vul­ling van onvol­le­di­ge per­so­ons­ge­ge­vens, onder meer door mid­del van een aan­vul­len­de ver­kla­ring, reke­ning hou­dend met de doel­ein­den van de verwerking.

  Als een betrok­ke­ne dit recht op rec­ti­fi­ca­tie wil uitoefe­nen, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d)    Recht op wis­sen (recht om ver­ge­ten te worden)

  Elke per­so­on die betrok­ken is bij de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning toe­ge­ken­de recht om van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke te ver­lan­gen dat de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens onver­wi­jld wor­den gewist, wan­neer een van de vol­gen­de gronden van toe­pas­sing is en voor zover de ver­werk­ing niet nood­za­ke­li­jk is:

  • De per­so­ons­ge­ge­vens wer­den verz­a­meld of ander­szins ver­werkt voor doel­ein­den waar­vo­or zij niet lan­ger nood­za­ke­li­jk zijn.

  • De betrok­ke­ne her­roept de toes­tem­ming waar­op de ver­werk­ing was geba­se­erd overe­en­koms­tig arti­kel 6, lid 1, onder a), van de AVG of arti­kel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen ande­re rechts­gronds­lag voor de verwerking.

  • De betrok­ke­ne maakt bez­waar tegen de ver­werk­ing overe­en­koms­tig arti­kel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwin­gen­de legi­tie­me gronden voor de ver­werk­ing, of de betrok­ke­ne maakt bez­waar tegen de ver­werk­ing overe­en­koms­tig arti­kel 21, lid 2, van de AVG.

  • De per­so­ons­ge­ge­vens zijn onrecht­ma­tig verwerkt.

  • Het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens is nood­za­ke­li­jk om te vol­doen aan een wet­te­li­jke verp­licht­ing krach­tens de wet­ge­ving van de Unie of de lid­sta­ten waar­a­an de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke is onderworpen.

  • De per­so­ons­ge­ge­vens wer­den verz­a­meld in ver­band met aan­ge­bo­den diens­ten van de infor­ma­tie­maats­ch­ap­pij overe­en­koms­tig art. 8, lid 1, AVG.

  Als een van de boven­ge­noem­de rede­nen van toe­pas­sing is en een betrok­ke­ne de ver­wij­de­ring van de door de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH opgesla­gen per­so­ons­ge­ge­vens wenst, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke. De func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming van de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH of een ande­re mede­wer­ker zorgt ervo­or dat het verz­oek tot ver­wij­de­ring onmid­del­li­jk wordt ingewilligd.

  Als de per­so­on­lijke gege­vens door Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH open­baar zijn gema­akt en ons bedri­jf als ver­ant­wo­or­de­li­jke verp­licht is de per­so­on­lijke gege­vens te wis­sen op grond van art. 17 lid. 1 AVG, zal Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH rede­li­jke maat­re­ge­len tref­fen, met inbe­grip van tech­ni­sche maat­re­ge­len, om ande­re ver­ant­wo­or­de­li­jken voor de ver­werk­ing van de gepu­bli­ce­er­de per­so­ons­ge­ge­vens te com­pen­se­ren, reke­ning hou­dend met de beschik­ba­re tech­no­lo­gie en de kos­ten van tenuit­voer­leg­ging, om de betrok­ke­ne ervan in ken­nis te stel­len dat hij of zij die ande­re ver­ant­wo­or­de­li­jken voor de ver­werk­ing heeft ver­zocht alle links naar of kopieën of repro­duc­ties van de per­so­ons­ge­ge­vens te wis­sen, ten­zij de ver­werk­ing nood­za­ke­li­jk is. De func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming van de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH of een ande­re mede­wer­ker zal in indi­vi­du­ele geval­len het nodi­ge regelen.

 • e)    Recht op beper­king van de verwerking

  Elke per­so­on die betrok­ken is bij de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning toe­ge­ken­de recht om van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke beper­king van de ver­werk­ing te ver­kri­j­gen wan­neer aan een van de vol­gen­de voor­waar­den is voldaan:

  • De juist­heid van de per­so­ons­ge­ge­vens wordt door de betrok­ke­ne betwist gedu­ren­de een peri­ode die de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke in staat stelt de juist­heid van de per­so­ons­ge­ge­vens te controleren.

  • De ver­werk­ing is onwet­tig, de betrok­ke­ne maakt bez­waar tegen het wis­sen van de per­so­ons­ge­ge­vens en verz­oekt in pla­ats daar­van om beper­king van het gebruik van de persoonsgegevens.

  • De voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke heeft de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig voor de doel­ein­den van de ver­werk­ing, maar de betrok­ke­ne heeft ze nodig voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van rechtsvorderingen.

  • De betrok­ke­ne heeft bez­waar gema­akt tegen de ver­werk­ing overe­en­koms­tig arti­kel 21, lid 1, van de AVG en het is nog niet dui­de­li­jk of de legi­tie­me gronden van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke zwaar­der wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de boven­ge­noem­de voor­waar­den is vol­da­an en een betrok­ke­ne wil verz­oe­ken om beper­king van de door Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH opgesla­gen per­so­ons­ge­ge­vens, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke. De func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming van de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH of een ande­re mede­wer­ker zal de beper­king van de ver­werk­ing regelen.

 • f)     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke per­so­on die betrok­ken is bij de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning ver­leen­de recht om de hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die door de betrok­ke­ne aan een voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke zijn ver­st­rekt, in een ges­truc­tu­re­erd, alge­meen gebruikt en machi­naal lees­baar for­maat te ont­van­gen. De betrok­ke­ne heeft tevens het recht om deze gege­vens aan een ande­re voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke over te dra­gen, zon­der dat de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke aan wie de per­so­ons­ge­ge­vens zijn ver­st­rekt, zich daar­te­gen ver­zet, mits de ver­werk­ing berust op toes­tem­ming overe­en­koms­tig arti­kel 6, lid 1, onder a), van de AVG of arti­kel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overe­en­komst overe­en­koms­tig arti­kel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de ver­werk­ing op geau­to­ma­tis­e­er­de wij­ze pla­ats­vindt, ten­zij de ver­werk­ing nood­za­ke­li­jk is voor de ver­vul­ling van een taak van alge­meen belang of voor de uitoefe­ning van het open­baar gezag dat aan de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke is opgedragen.

 • Bij de uitoefe­ning van zijn of haar recht op gege­ven­so­ver­draag­baar­heid overe­en­koms­tig arti­kel 20, lid 1, van de AVG heeft de betrok­ke­ne boven­di­en het recht te ver­kri­j­gen dat de per­so­ons­ge­ge­vens recht­s­treeks van een voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke naar een ande­re voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke wor­den over­ge­bracht, voor zover dit tech­nisch haal­baar is en mits dit geen nega­tie­ve gevol­gen heeft voor de rech­ten en vri­jhe­den van ande­re personen.

  Om het recht op gege­ven­s­por­ta­bi­li­te­it uit te oefe­nen, kan de betrok­ke­ne te allen tij­de cont­act opne­men met de door de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH aan­ge­stel­de func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re medewerker.

 • g)    Recht van bezwaar

  Elke per­so­on waar­op de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens betrek­king heeft, heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning ver­leen­de recht om te allen tij­de op gronden die ver­band hou­den met zijn bij­zon­de­re situa­tie bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van hem betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die op grond van arti­kel 6, lid 1, onder e) of f), AVG wordt uit­ge­voerd. Dit geldt ook voor het ops­tel­len van pro­fie­len op basis van deze bepalingen.

  De Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH zal in geval van bez­waar de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger ver­wer­ken, ten­zij wij dwin­gen­de legi­tie­me rede­nen voor de ver­werk­ing kun­nen aan­to­nen die zwaar­der wegen dan de belan­gen, rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ke­ne, of voor de vast­stel­ling, uitoefe­ning of ver­de­di­ging van rechtsvorderingen.

  Indi­en de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH per­so­ons­ge­ge­vens ver­werkt met het oog op direct mar­ke­ting, heeft de betrok­ke­ne het recht om te allen tij­de bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens die voor der­ge­li­jke mar­ke­ting wor­den ver­werkt. Dit geldt ook voor de pro­fi­le­ring, voor zover deze ver­band houdt met der­ge­li­jke direct mar­ke­ting. Indi­en de betrok­ke­ne bez­waar maakt tegen de ver­werk­ing voor direct mar­ke­ting­d­oel­ein­den, zal Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH de per­so­ons­ge­ge­vens niet lan­ger voor deze doel­ein­den verwerken.

  Boven­di­en heeft de betrok­ke­ne het recht om, op gronden die ver­band hou­den met zijn of haar bij­zon­de­re situa­tie, bez­waar te maken tegen de ver­werk­ing van hem of haar betref­fen­de per­so­ons­ge­ge­vens die door de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH wordt uit­ge­voerd voor wetenschap­pe­li­jke of his­to­ri­sche onderz­oeks­d­oel­ein­den, of voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den overe­en­koms­tig arti­kel 89, lid 1, van de gege­vens­be­scher­ming­sver­or­de­ning, ten­zij een der­ge­li­jke ver­werk­ing nood­za­ke­li­jk is voor de uit­voe­ring van een taak van alge­meen belang.

  Om het recht op bez­waar uit te oefe­nen, kan de betrok­ke­ne recht­s­treeks cont­act opne­men met de func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming van de Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH of een ande­re mede­wer­ker. Het staat de betrok­ke­ne tevens vrij zijn recht van ver­zet uit te oefe­nen door mid­del van geau­to­ma­tis­e­er­de pro­ce­du­res waar­bij gebruik wordt gema­akt van tech­ni­sche spe­ci­fi­ca­ties in ver­band met het gebruik van diens­ten van de infor­ma­tie­maats­ch­ap­pij, niet­te­gen­s­taan­de Richt­li­jn 2002/58/EG.

 • h)    Geau­to­ma­tis­e­er­de bes­lis­sin­gen in indi­vi­du­ele geval­len, waa­ron­der profilering

  Eenie­der op wie de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens betrek­king heeft, heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en de ver­or­de­ning toe­ge­ken­de recht om niet te wor­den onder­wor­pen aan een uit­s­lui­tend op geau­to­ma­tis­e­er­de ver­werk­ing, met inbe­grip van pro­fi­le­ring, geba­se­erd bes­luit waar­a­an voor hem rechts­ge­vol­gen zijn ver­bonden of dat hem in aan­mer­ke­li­jke mate treft, mits het bes­luit (1) niet nood­za­ke­li­jk is voor het aan­ga­an of de uit­voe­ring van een overe­en­komst tus­sen de betrok­ke­ne en de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke, of (2) is toe­ge­s­ta­an bij EU-wet­ge­ving of wet­ge­ving van een lid­staat waar­a­an de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke is onder­wor­pen en die wet­ge­ving voor­ziet in pas­sen­de maat­re­ge­len ter bescher­ming van de rech­ten en vri­jhe­den en de gerecht­vaar­dig­de belan­gen van de betrok­ke­ne, of (3) is geno­men met de uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming van de betrokkene.

  Indi­en het bes­luit (1) nood­za­ke­li­jk is voor het aan­ga­an of de uit­voe­ring van een overe­en­komst tus­sen de betrok­ke­ne en de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing, of (2) wordt geno­men met de uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming van de betrok­ke­ne, zal Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH pas­sen­de maat­re­ge­len tref­fen om de rech­ten en vri­jhe­den en legi­tie­me belan­gen van de betrok­ke­ne te bescher­men, waa­ron­der ten mins­te het recht om de betrok­ke­ne te betrek­ken bij de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing, zijn standpunt ken­baar te maken en het bes­luit te betwisten.

  Indi­en de betrok­ke­ne de rech­ten betref­fen­de geau­to­ma­tis­e­er­de bes­lui­ten wil uitoefe­nen, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de verwerking.

 • i)      Recht om toes­tem­ming in te trek­ken vol­gens de wet­ge­ving inzake gegevensbescherming

  Elke per­so­on waar­op de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens betrek­king heeft, heeft het door de Euro­pe­se richt­li­jn en ver­or­de­ning ver­leen­de recht om zijn toes­tem­ming voor de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens te allen tij­de in te trekken.

  Als de betrok­ke­ne het recht wil uitoefe­nen om de toes­tem­ming in te trek­ken, kan hij of zij te allen tij­de cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming of een ande­re mede­wer­ker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8. Gege­vens­be­scher­ming bij sol­li­ci­ta­ties en de sollicitatieprocedure

De ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing verz­amelt en ver­werkt de per­so­ons­ge­ge­vens van sol­li­ci­tan­ten voor het beheer van de sol­li­ci­ta­tiepro­ce­du­re. De ver­werk­ing kan ook langs elek­tro­ni­sche weg pla­ats­vin­den. Dit is met name het geval wan­neer een aanvra­ger rele­van­te aanvraag­do­cu­men­ten langs elek­tro­ni­sche weg, bij­vo­or­beeld per e‑mail of via een web­for­mu­lier op de web­site, bij de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke indi­ent. Indi­en de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing een arbei­dso­vere­en­komst sluit met een sol­li­ci­tant, wor­den de ver­st­rek­te gege­vens opgesla­gen met het oog op de ver­werk­ing van de arbei­ds­ver­hou­ding overe­en­koms­tig de wet­te­li­jke bepa­lin­gen. Indi­en de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing geen arbei­dso­vere­en­komst met de sol­li­ci­tant sluit, wor­den de sol­li­ci­ta­tie­do­cu­men­ten twee maan­den na de ken­nis­ge­ving van het afwi­j­zings­bes­luit auto­ma­tisch ver­wij­derd, mits geen ande­re legi­tie­me belan­gen van de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing zich tegen deze ver­wij­de­ring ver­zet­ten. Een ander gerecht­vaar­digd belang in deze zin is bij­vo­or­beeld een bew­ij­splicht in een pro­ce­du­re op grond van de Alge­mene wet geli­jke behan­de­ling (AGG).

9. Bepa­lin­gen inzake gege­vens­be­scher­ming over het gebruik en de toe­pas­sing van Goog­le Ana­ly­tics (met anonimiseringsfunctie)

De con­trol­ler heeft de Goog­le Ana­ly­tics-com­po­nent (met anoni­mi­se­rings­func­tie) op deze web­site geïn­te­gre­erd. Goog­le Ana­ly­tics is een web­ana­ly­se­dienst. Web­ana­ly­se is het verz­ame­len, ver­ge­li­jken en eva­lue­ren van gege­vens over het ged­rag van bez­oe­kers van web­sites. Een web­ana­ly­se­dienst verz­amelt onder ande­re gege­vens over de web­site van waa­ruit een betrok­ke­ne een web­site heeft bezocht (zogen­aam­de refer­rers), wel­ke subpagina’s van de web­site zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een sub­pagi­na is beke­ken. Een web­ana­ly­se wordt vooral gebruikt om een web­site te opti­ma­li­se­ren en de kos­ten en baten van inter­net­re­cla­me te analyseren.

De beheer­der van de Goog­le Ana­ly­tics-com­po­nent is Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, VS.

De con­trol­ler gebruikt de toevoe­ging “_gat._anonymizeIp” voor web­ana­ly­se via Goog­le Ana­ly­tics. Door mid­del van deze toevoe­ging wordt het IP-adres van de inter­net­verb­in­ding van de betrok­ke­ne door Goog­le inge­kort en geano­ni­mi­se­erd indi­en de toe­gang tot onze internetpagina’s pla­ats­vindt vanuit een lid­staat van de Euro­pe­se Unie of vanuit een ande­re staat die par­tij is bij de Overe­en­komst betref­fen­de de Euro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruimte.

Het doel van de Goog­le Ana­ly­tics-com­po­nent is het ana­ly­se­ren van de bez­oe­kers­st­room op onze web­site. Goog­le gebruikt de verk­re­gen gege­vens en infor­ma­tie onder ande­re om het gebruik van onze web­site te eva­lue­ren, om voor ons online rap­por­ten samen te stel­len over de acti­vi­tei­ten op onze web­site en om ande­re diens­ten te ver­le­nen in ver­band met het gebruik van onze website.

Goog­le Ana­ly­tics pla­atst een coo­kie op het infor­ma­ti­ca­sys­teem van de betrok­ke­ne. Wat coo­kies zijn, is hier­bo­ven al uit­ge­legd. Door het pla­atsen van de coo­kie kan Goog­le het gebruik van onze web­site ana­ly­se­ren. Tel­kens wan­neer een van de afzon­der­li­jke pagina’s van deze door de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing beheer­de web­site wordt opge­roe­pen en waar­op een Goog­le Ana­ly­tics-com­po­nent is geïn­te­gre­erd, wordt de inter­net­brow­ser op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­teem van de betrok­ke­ne door de des­be­tref­fen­de Goog­le Ana­ly­tics-com­po­nent auto­ma­tisch ertoe gebracht gege­vens aan Goog­le door te geven met het oog op online-ana­ly­se. Als onder­deel van dit tech­ni­sche pro­ces ver­kri­jgt Goog­le ken­nis van per­so­ons­ge­ge­vens, zoals het IP-adres van de betrok­ke­ne, die Goog­le onder ande­re gebruikt om de her­komst van bez­oe­kers en kliks te tra­ce­ren en ver­vol­gens com­mis­sie­bere­ken­in­gen moge­l­ijk te maken.

Door mid­del van de coo­kie wordt per­so­on­lijke infor­ma­tie opgesla­gen, bij­vo­or­beeld de toe­gangs­tijd, de loca­tie van waa­ruit een toe­gang pla­ats­vond en de fre­quen­tie van de bez­oe­ken van de betrok­ke­ne aan onze web­site. Tel­kens wan­neer de betrok­ke­ne onze web­site bez­oekt, wor­den deze per­so­ons­ge­ge­vens, met inbe­grip van het IP-adres van de door de betrok­ke­ne gebruik­te inter­net­verb­in­ding, door­ge­ge­ven aan Goog­le in de Ver­enig­de Sta­ten van Ame­ri­ka. Deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den door Goog­le opgesla­gen in de Ver­enig­de Sta­ten van Ame­ri­ka. Goog­le kan de via het tech­ni­sche pro­ces verz­a­mel­de per­so­ons­ge­ge­vens door­ge­ven aan derden.

De betrok­ke­ne kan het pla­atsen van coo­kies door onze web­site, zoals hier­bo­ven reeds beschre­ven, te allen tij­de ver­hin­de­ren door mid­del van een pas­sen­de instel­ling van de gebruik­te inter­net­brow­ser en zich aldus defi­ni­tief ver­zet­ten tegen het pla­atsen van coo­kies. Een der­ge­li­jke instel­ling van de gebruik­te inter­net­brow­ser zou ook voor­ko­men dat Goog­le een coo­kie pla­atst op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­teem van de betrok­ke­ne. Boven­di­en kan een reeds door Goog­le Ana­ly­tics inge­stel­de coo­kie te allen tij­de via de inter­net­brow­ser of ande­re softwareprogramma’s wor­den verwijderd.

Boven­di­en heeft de betrok­ke­ne de moge­l­ijk­heid om bez­waar te maken tegen het verz­ame­len van gege­vens die door Goog­le Ana­ly­tics wor­den gegen­ere­erd en ver­band hou­den met het gebruik van deze web­site, als­me­de tegen de ver­werk­ing van deze gege­vens door Goog­le en om een der­ge­li­jke ver­werk­ing te voor­ko­men. Hier­vo­or moet de betrok­ke­ne een brow­ser add-on down­loa­den en instal­le­ren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze brow­ser add-on infor­meert Goog­le Ana­ly­tics via Java­Script dat er geen gege­vens en infor­ma­tie over bez­oe­ken aan internetpagina’s mogen wor­den door­ge­ge­ven aan Goog­le Ana­ly­tics. De instal­la­tie van de brow­ser add-on wordt door Goog­le beschouwd als een bez­waar. Als het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­teem van de betrok­ke­ne op een later tijds­tip wordt ver­wij­derd, gefor­mat­teerd of opnieuw geïnst­al­le­erd, moet de betrok­ke­ne de brow­ser add-on opnieuw instal­le­ren om Goog­le Ana­ly­tics te deac­ti­ve­ren. Als de brow­ser add-on wordt ver­wij­derd of gede­ac­ti­ve­erd door de betrok­ke­ne of een ande­re per­so­on waa­ro­ver hij of zij de con­tro­le heeft, is het moge­l­ijk om de brow­ser add-on opnieuw te instal­le­ren of te activeren.

Meer infor­ma­tie en het toe­pas­se­li­jke pri­va­cy­beleid van Goog­le vindt u ophttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Goog­le Ana­ly­tics wordt nader uit­ge­legd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Bepa­lin­gen inzake gege­vens­be­scher­ming over het gebruik en de toe­pas­sing van Goog­le Ads

De con­trol­ler heeft Goog­le Ads geïn­te­gre­erd op deze web­site. Goog­le Ads is een inter­net­ad­ver­ten­tie­dienst waar­mee adver­teer­ders adver­ten­ties kun­nen weer­ge­ven in zowel de zoek­ma­chi­ne­re­sul­ta­ten van Goog­le als in het adver­ten­ti­en­et­werk van Goog­le. Met Goog­le Ads kan een adver­teer­der voo­r­af bepaal­de tref­wo­or­den opge­ven, waar­door een adver­ten­tie uit­s­lui­tend in de resul­ta­ten van de zoek­ma­chi­ne van Goog­le wordt weer­ge­ge­ven wan­neer de gebrui­ker een voor het tref­wo­ord rele­vant zoekre­sultaat met de zoek­ma­chi­ne opz­oekt. In het adver­ten­ti­en­et­werk van Goog­le wor­den de adver­ten­ties door mid­del van een auto­ma­tisch algo­rit­me en in overe­enstem­ming met de voo­r­af gede­fi­nie­er­de tref­wo­or­den ver­s­preid op web­sites die rele­vant zijn voor het onder­werp. De werk­maats­ch­ap­pij van de Goog­le Ads diens­ten is Goog­le Inc., 1600 Amphi­theat­re Pkwy, Moun­tain View, CA 94043–1351, USA.

Het doel van Goog­le Ads is om recla­me te maken voor onze web­site door het weer­ge­ven van inter­es­san­te adver­ten­ties op de web­sites van der­de bedrij­ven en in de zoekre­sul­ta­ten van de Goog­le-zoek­ma­chi­ne en om adver­ten­ties van der­den op onze web­site weer te geven. Als een betrok­ke­ne onze web­site bez­oekt via een adver­ten­tie van Goog­le, wordt door Goog­le een zogen­aam­de con­ver­sie­coo­kie opgesla­gen op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­teem van de betrok­ke­ne. Wat coo­kies zijn, is hier­bo­ven al uit­ge­legd. Een con­ver­sie­coo­kie ver­liest zijn gel­dig­heid na der­tig dagen en dient niet om de betrok­ke­ne te iden­ti­fi­ce­ren. De con­ver­sie­coo­kie wordt gebruikt om bij te hou­den of bepaal­de subpagina’s, bij­vo­or­beeld het win­kel­mandje van een online win­kel­sys­teem, op onze web­site zijn opge­roe­pen, mits de coo­kie nog niet is ver­lo­pen. Met de con­ver­sie­coo­kie kun­nen zowel wij als Goog­le naga­an of een betrok­ke­ne die onze web­site heeft bezocht via een AdWords-adver­ten­tie een ver­koop heeft gegen­ere­erd, d.w.z. een aan­koop van goe­de­ren heeft vol­too­id of gean­nu­leerd. De gege­vens en infor­ma­tie die door het gebruik van de con­ver­sie­coo­kie wor­den verz­a­meld, wor­den door Goog­le gebruikt om bez­oek­sta­tis­tie­ken voor onze web­site samen te stel­len. Deze bez­oek­sta­tis­tie­ken wor­den op hun beurt door ons gebruikt om het tota­le aan­tal gebrui­kers te bepa­len dat via AdWords-adver­ten­ties naar ons is ver­we­zen, d.w.z. om het suc­ces of de mis­luk­king van de respec­tie­ve AdWords-adver­ten­tie te bepa­len en onze AdWords-adver­ten­ties voor de toeko­mst te opti­ma­li­se­ren. Noch ons bedri­jf, noch ande­re adver­teer­ders van Goog­le Ads ont­van­gen infor­ma­tie van Goog­le waar­mee de betrok­ke­ne zou kun­nen wor­den geïdentificeerd.

Door mid­del van de con­ver­sie­coo­kie wordt per­so­on­lijke infor­ma­tie, zoals de door de betrok­ke­ne bezoch­te web­sites, opgesla­gen. Tel­kens wan­neer de betrok­ke­ne onze web­site bez­oekt, wor­den per­so­ons­ge­ge­vens, met inbe­grip van het IP-adres van de door de betrok­ke­ne gebruik­te inter­net­verb­in­ding, door­ge­ge­ven aan Goog­le in de Ver­enig­de Sta­ten van Ame­ri­ka. Deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den door Goog­le opgesla­gen in de Ver­enig­de Sta­ten van Ame­ri­ka. Goog­le kan deze via het tech­ni­sche pro­ces verz­a­mel­de per­so­ons­ge­ge­vens delen met der­den. De betrok­ke­ne kan het pla­atsen van coo­kies door onze web­site, zoals hier­bo­ven reeds beschre­ven, te allen tij­de ver­hin­de­ren door mid­del van een pas­sen­de instel­ling van de gebruik­te inter­net­brow­ser en zich zo defi­ni­tief ver­zet­ten tegen het pla­atsen van coo­kies. Een der­ge­li­jke instel­ling van de gebruik­te inter­net­brow­ser zou ook voor­ko­men dat Goog­le een con­ver­sie­coo­kie pla­atst op het infor­ma­tie­tech­no­lo­gie­sys­teem van de betrok­ke­ne. Boven­di­en kan een reeds door Goog­le AdWords gepla­atst coo­kie te allen tij­de via de inter­net­brow­ser of ande­re softwareprogramma’s wor­den ver­wij­derd. Boven­di­en heeft de betrok­ke­ne de moge­l­ijk­heid bez­waar te maken tegen op inter­es­ses geba­se­er­de recla­me van Goog­le. Hier­vo­or moet de betrok­ke­ne de link www.google.de/settings/ads oproe­pen vanuit een van de inter­net­brow­sers die hij of zij gebruikt en daar de gewens­te instel­lin­gen uitvoeren.

Meer infor­ma­tie en het toe­pas­se­li­jke pri­va­cy­beleid van Goog­le vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Gebruik van Goog­le Remarketing

Wij gebrui­ken ook de remar­ke­ting­func­tie van Goog­le. Hier­door kun­nen wij u geper­so­na­li­se­er­de recla­me aan­bie­den op geschik­te adver­ten­tie­ruim­tes op ande­re web­sites op basis van de inter­es­ses die u op onze web­site hebt getoond. Deze optie is beperkt tot maxim­aal 18 maanden.

Zie voor meer infor­ma­tie het pri­va­cy­beleid van Goog­le. U kunt op inter­es­ses geba­se­er­de recla­me voor­ko­men door deze brow­ser-plug­in te instal­le­ren.

12. Gebruik van de Face­book Pixel (Face­book Cus­tom Audiences):

Ver­der maken wij op onze web­site gebruik van de zogen­aam­de “Face­book Pixel” van Face­book Inc (“Face­book”). Hier­door kun­nen op inter­es­ses geba­se­er­de adver­ten­ties (“Face­book-adver­ten­ties”) wor­den weer­ge­ge­ven aan gebrui­kers van onze web­site wan­neer zij het socia­le net­werk Face­book of ande­re web­sites bez­oe­ken die deze metho­de ook gebrui­ken. Via de Face­book-pixel maakt uw brow­ser auto­ma­tisch een recht­s­treek­se verb­in­ding met de Face­book-ser­ver. Wij heb­ben geen invloed op de omvang en het ver­de­re gebruik van de gege­vens die Face­book door het gebruik van deze tool verz­amelt en infor­me­ren u daa­rom vol­gens onze stand van ken­nis: Door de inte­gra­tie van de Face­book-pixel ont­vangt Face­book de infor­ma­tie dat u op een van onze adver­ten­ties hebt geklikt of de des­be­tref­fen­de web­pagi­na van onze web­site hebt opge­roe­pen. Als u bent gere­gis­tre­erd bij een Face­book-dienst, kan Face­book het bez­oek toe­wi­j­zen aan uw account. Zelfs als u niet bent gere­gis­tre­erd bij Face­book of niet bent inge­logd, is het moge­l­ijk dat de pro­vi­der uw IP-adres en ande­re iden­ti­fi­ce­ren­de ken­mer­ken te weten komt en opslaat.

Met het gebruik van de Face­book-pixel stre­ven wij ernaar om door ons gepla­ats­te Face­book-adver­ten­ties alleen te tonen aan die Face­book-gebrui­kers die ook inter­es­se heb­ben getoond in ons inter­net­aan­bod. Met behulp van de Face­book-pixel wil­len wij ervo­or zor­gen dat onze Face­book-adver­ten­ties overe­en­ko­men met de poten­tië­le belang­stel­ling van de gebrui­kers en geen inti­mi­de­rend effect heb­ben. Boven­di­en kun­nen wij met behulp van de Face­book-pixel de doel­tref­fendheid van Face­book-adver­ten­ties voor sta­tis­ti­sche doel­ein­den vol­gen door te zien of gebrui­kers naar onze web­site zijn door­ver­we­zen nadat zij op een Face­book-adver­ten­tie heb­ben geklikt. De rechts­gronds­lag voor het gebruik van de Face­book Pixel is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Infor­ma­tie van de der­de par­tij: Face­book Inc., 1601 S Cali­for­nia Ave, Palo Alto, Cali­for­nia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ver­de­re infor­ma­tie over de gege­vens­verz­ame­ling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

13. etra­cker

De aan­bie­der van deze web­site gebruikt diens­ten van etra­cker GmbH uit Ham­burg, Duit­s­land(www.etracker.com) om gebruiks­ge­ge­vens te ana­ly­se­ren. Wij gebrui­ken niet stan­da­ard coo­kies voor web­ana­ly­se. In zover­re wij ana­ly­se- en opti­ma­li­sa­tie­coo­kies gebrui­ken, vra­gen wij voo­r­af uw uit­druk­ke­li­jke toes­tem­ming. In dat geval en met uw toes­tem­ming wor­den coo­kies gebruikt om een sta­tis­ti­sche dek­kings­ana­ly­se van deze web­site, een meting van het suc­ces van onze online-mar­ke­ting­maat­re­ge­len en testpro­ce­du­res moge­l­ijk te maken, bij­vo­or­beeld om ver­schil­len­de ver­sies van ons online-aan­bod of onder­de­len daar­van te tes­ten en te optimaliseren.Cookies zijn klei­ne tekst­be­stan­den die door de inter­net­brow­ser wor­den opgesla­gen op het ein­d­ap­pa­raat van de gebrui­ker. etra­cker coo­kies bevat­ten geen infor­ma­tie waar­mee een gebrui­ker kan wor­den geïdentificeerd.

De gege­vens die door etra­cker wor­den gegen­ere­erd, wor­den door etra­cker in opdracht van de aan­bie­der van deze web­site uit­s­lui­tend in Duit­s­land ver­werkt en opgesla­gen en zijn der­hal­ve onder­wor­pen aan de stren­ge Duit­se en Euro­pe­se wet­ten en nor­men inzake gege­vens­be­scher­ming. etra­cker is in dit ver­band onaf­han­ke­li­jk gecon­tro­leerd en gecer­ti­fice­erd en heeft het ePri­va­cy­se­al-keur­merk voor gege­vens­be­scher­ming gekregen.

De gege­vens­ver­werk­ing vindt pla­ats op basis van de wet­te­li­jke bepa­lin­gen van art. 6 lid 1 lit. f (gerecht­vaar­digd belang) van de Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG). Onze zorg in ter­men van de AVG (gerecht­vaar­digd belang) is de opti­ma­li­sa­tie van ons online aan­bod en onze aan­we­zig­heid op het web. Aan­ge­zi­en de pri­va­cy van onze bez­oe­kers voor ons belan­gri­jk is, wor­den gege­vens die een ver­wi­j­zing naar een indi­vi­du­ele per­so­on moge­l­ijk maken, zoals het IP-adres, log­in- of appa­raa­ti­den­ti­fi­ca­tie, zo snel moge­l­ijk geano­ni­mi­se­erd of gepseudo­ni­mi­se­erd. Wij gebrui­ken de gege­vens niet op een ande­re manier, com­bi­ne­ren ze niet met ande­re gege­vens en geven ze niet door aan derden.

U kunt te allen tij­de bez­waar maken tegen boven­ge­noem­de gege­vens­ver­werk­ing door op de schuif­knop te klik­ken. Het bez­waar heeft geen nadeli­ge gevolgen.

Als er geen schuif­knop wordt getoond, is de gege­vens­verz­ame­ling al ver­hin­derd door ande­re blokkeringsmaatregelen.

Meer infor­ma­tie over gege­vens­be­scher­ming vindt u bij etra­cker hier.

14. Track­ing pixel-tech­no­lo­gie van unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH

Onze web­site gebruikt de track­ing pixel-tech­no­lo­gie van unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH (https://www.unn-online.de) om bedri­jfs­re­le­van­te web­site­bez­oe­kers te her­ken­nen. Alleen het IP-adres van een web­site­bez­oe­ker wordt ver­werkt. De ver­werk­ing vindt uit­s­lui­tend pla­ats voor het iden­ti­fi­ce­ren van bedri­jfs­re­le­van­te infor­ma­tie zoals de bedri­jfs­naam. IP-adres­sen van natu­ur­li­jke per­so­nen wor­den uit­ges­lo­ten van ver­der gebruik (white­list-pro­ce­du­re). ver­der gebruik (white­list-pro­ce­du­re). Het IP-adres wordt in geen geval in Web­Leads opgesla­gen. Bij de ver­werk­ing van de gege­vens is het in ons bij­zon­der belang om de gege­vens­be­scher­ming­srech­ten van natu­ur­li­jke per­so­nen te bescher­men. Ons belang is geba­se­erd op Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Uit de gege­vens die wij verz­ame­len kun­nen op geen enkel moment con­clu­sies wor­den getrok­ken over een iden­ti­fice­er­ba­re per­so­on. iden­ti­fice­er­ba­re per­so­on. Op geen enkel moment wor­den gege­vens van het ein­d­ap­pa­raat van de eind­ge­brui­ker gele­zen of op het ein­d­ap­pa­raat gezet (geen gebruik van cookies).

15. Rechts­gronds­lag van de verwerking

Arti­kel 6 I let­ter a AVG dient als rechts­gronds­lag voor ons bedri­jf voor ver­werk­in­gen waar­bij wij toes­tem­ming ver­kri­j­gen voor een spe­ci­fiek ver­werking­s­d­oel. Indi­en de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk is voor de uit­voe­ring van een overe­en­komst waar­bij de betrok­ke­ne par­tij is, zoals bij­vo­or­beeld het geval is bij ver­werk­in­gen die nood­za­ke­li­jk zijn voor de leve­ring van goe­de­ren of de ver­le­ning van een ande­re dienst of tegenpre­sta­tie, is de ver­werk­ing geba­se­erd op arti­kel 6 I let­ter b van de AVG. Het­z­elf­de geldt voor ver­werk­in­gen die nood­za­ke­li­jk zijn voor de uit­voe­ring van pre­con­trac­tue­le maat­re­ge­len, bij­vo­or­beeld in het geval van vra­gen over onze pro­duc­ten of diens­ten. Indi­en ons bedri­jf onder­wor­pen is aan een wet­te­li­jke verp­licht­ing waar­door de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk wordt, zoals voor het nako­men van fis­ca­le verp­licht­in­gen, is de ver­werk­ing geba­se­erd op art. 6 I let­ter c AVG. In zel­dzame geval­len kan de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens nood­za­ke­li­jk zijn om de vita­le belan­gen van de betrok­ke­ne of een ande­re natu­ur­li­jke per­so­on te bescher­men. Dit zou bij­vo­or­beeld het geval zijn als een bez­oe­ker op ons ter­rein gewond raakt en zijn of haar naam, leef­tijd, ziek­te­ver­ze­ke­rings­ge­ge­vens of ande­re belan­gri­jke infor­ma­tie aan een arts, zie­ken­huis of ande­re der­de par­tij moet wor­den door­ge­ge­ven. Dan is de ver­werk­ing geba­se­erd op art. 6 I let­ter d AVG. Ten slot­te zou­den ver­werk­in­gen kun­nen wor­den geba­se­erd op art. 6 I let­ter f AVG. Ver­werk­in­gen die niet onder een van de boven­ge­noem­de rechts­gronds­la­gen val­len, zijn geba­se­erd op deze rechts­gronds­lag indi­en de ver­werk­ing nood­za­ke­li­jk is voor de bescher­ming van een gerecht­vaar­digd belang van ons bedri­jf of van een der­de, mits de belan­gen, grond­rech­ten en vri­jhe­den van de betrok­ke­ne niet zwaar­der wegen. Der­ge­li­jke ver­werk­in­gen zijn ons met name toe­ge­s­ta­an omdat ze spe­ci­fiek door de Euro­pe­se wet­ge­ver zijn genoemd. In dit ver­band was hij van mening dat een recht­ma­tig belang kan wor­den veronder­s­teld indi­en de betrok­ke­ne een klant is van de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke (over­weging 47, tweede zin, van de AVG).

16. Recht­ma­ti­ge belan­gen bij de ver­werk­ing die door de voor de ver­werk­ing ver­ant­wo­or­de­li­jke of een der­de wor­den nagestreefd

Wan­neer de ver­werk­ing van per­so­ons­ge­ge­vens is geba­se­erd op arti­kel 6(I)(f) van de AVG, is ons legi­tie­me belang de bedri­jfs­voe­ring ten behoe­ve van het wel­zi­jn van al onze wer­k­ne­mers en onze aandeelhouders.

17. Duur van de ops­lag van de persoonsgegevens

Het cri­te­ri­um voor de duur van de ops­lag van per­so­ons­ge­ge­vens is de respec­tie­ve wet­te­li­jke bewaar­ter­mi­jn. Na het ver­stri­jken van de ter­mi­jn wor­den de betref­fen­de gege­vens rou­ti­ne­ma­tig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uit­voe­ring of het aan­ga­an van het contract.

18. Wet­te­li­jke of con­trac­tue­le ver­eis­ten om de per­so­ons­ge­ge­vens te ver­strek­ken; nood­zaak voor het slui­ten van de overe­en­komst; verp­licht­ing van de betrok­ke­ne om de per­so­ons­ge­ge­vens te ver­strek­ken; moge­l­ijke gevol­gen van niet-verstrekking

Wij wij­zen u erop dat het ver­strek­ken van per­so­ons­ge­ge­vens soms wet­te­li­jk verp­licht is (bijv. belas­ting­vo­or­schrif­ten) of ook kan voort­v­loei­en uit con­trac­tue­le voor­schrif­ten (bijv. infor­ma­tie over de con­tract­part­ner). Soms kan het voor het slui­ten van een overe­en­komst nodig zijn dat een betrok­ke­ne ons per­so­ons­ge­ge­vens ver­st­rekt die ver­vol­gens door ons moe­ten wor­den ver­werkt. De betrok­ke­ne is bij­vo­or­beeld verp­licht ons per­so­ons­ge­ge­vens te ver­strek­ken als ons bedri­jf een overe­en­komst met hem of haar sluit. Als de per­so­ons­ge­ge­vens niet wor­den ver­st­rekt, kan het con­tract met de betrok­ke­ne niet wor­den ges­lo­ten. Voor­dat de betrok­ke­ne per­so­ons­ge­ge­vens ver­st­rekt, moet hij cont­act opne­men met onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming. Onze func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming zal de betrok­ke­ne per geval infor­me­ren of de ver­strek­king van de per­so­ons­ge­ge­vens wet­te­li­jk of con­trac­tueel verp­licht is of nood­za­ke­li­jk is voor het slui­ten van het con­tract, of er een verp­licht­ing bestaat om de per­so­ons­ge­ge­vens te ver­strek­ken en wat de gevol­gen zijn van het niet ver­strek­ken van de persoonsgegevens.

19. Bes­ta­an van geau­to­ma­tis­e­er­de besluitvorming

Als ver­ant­wo­or­de­li­jk bedri­jf maken wij geen gebruik van auto­ma­ti­sche bes­luit­vor­ming of profilering.

20. Abon­ne­ment op onze nieuwsbrief

Op de web­site van Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH wordt gebrui­kers de moge­l­ijk­heid gebo­den om zich te abon­ne­ren op onze bedri­jfs­nieuws­brief. Het daar­vo­or gebruik­te invoer­mas­ker geeft aan wel­ke per­so­on­lijke gege­vens bij bestel­ling van de nieuws­brief aan de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke wor­den doorgegeven.

Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH infor­meert haar klan­ten en zaken­part­ners regel­ma­tig door mid­del van een nieuws­brief over bedri­jf­sa­an­bie­din­gen. De nieuws­brief van ons bedri­jf kan in prin­ci­pe alleen door de betrok­ke­ne wor­den ont­van­gen als (1) de betrok­ke­ne over een gel­dig e‑mailadres beschikt en (2) de betrok­ke­ne zich aan­mel­dt voor de mai­ling van de nieuws­brief. Om juri­di­sche rede­nen wordt er een beves­ti­gings­mail gestu­urd naar het e‑mailadres dat door een betrok­ke­ne voor het eerst is gere­gis­tre­erd voor ver­zen­ding van de nieuws­brief met behulp van de dub­be­le opt-in pro­ce­du­re. Deze beves­ti­gings­mail wordt gebruikt om te con­tro­le­ren of de eigen­aar van het e‑mailadres, als de betrok­ke­ne, toes­tem­ming heeft gege­ven voor de ont­vangst van de nieuwsbrief.

Bij de regis­tra­tie voor de nieuws­brief sla­an we ook het IP-adres op dat door de Inter­net Ser­vice Pro­vi­der (ISP) is toe­ge­we­zen aan het com­pu­ter­sys­teem dat door de betrok­ke­ne op het moment van regis­tra­tie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijds­tip van regis­tra­tie. Het verz­ame­len van deze gege­vens is nood­za­ke­li­jk om het (moge­l­ijke) mis­bruik van het e‑mailadres van een betrok­ke­ne op een later tijds­tip te kun­nen tra­ce­ren en dient der­hal­ve om de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke rechts­be­scher­ming te bieden.

De per­so­ons­ge­ge­vens die wor­den verz­a­meld tij­dens de inschrij­ving voor de nieuws­brief wor­den uit­s­lui­tend gebruikt voor het ver­zen­den van onze nieuws­brief. Daar­naast kun­nen abon­nees van de nieuws­brief per e‑mail wor­den geïn­for­meerd indi­en dit nood­za­ke­li­jk is voor het func­tione­ren van de nieuws­brief­dienst of voor de regis­tra­tie, zoals het geval kan zijn als er wij­zi­gin­gen zijn in het aan­bod van de nieuws­brief of als de tech­ni­sche voor­waar­den ver­and­e­ren. De per­so­on­lijke gege­vens die in het kader van de nieuws­brief­dienst wor­den verz­a­meld, wor­den niet door­ge­ge­ven aan der­den. Het abon­ne­ment op onze nieuws­brief kan op elk moment door de betrok­ken per­so­on wor­den opge­zegd. De toes­tem­ming voor de ops­lag van per­so­on­lijke gege­vens, die de betrok­ke­ne ons heeft gege­ven voor de nieuws­brief­dienst, kan te allen tij­de wor­den inge­trok­ken. Om deze toes­tem­ming in te trek­ken, staat er in elke nieuws­brief een overe­en­koms­ti­ge link. Het is ook te allen tij­de moge­l­ijk om zich recht­s­treeks op de web­site van de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke af te mel­den voor de nieuws­brief of om de ver­werking­s­ver­ant­wo­or­de­li­jke op een ande­re manier te informeren.

21. Vol­gen van nieuwsbrieven

De nieuws­brie­ven van Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH bevat­ten zogen­aam­de tel­pi­xels. Een track­ing­pi­xel is een minia­tu­uraf­beel­ding die is inges­lo­ten in e‑mails die in HTML-for­maat wor­den ver­zon­den om regis­tra­tie en ana­ly­se van log­be­stan­den moge­l­ijk te maken. Dit maakt een sta­tis­ti­sche eva­lua­tie van het suc­ces of falen van online mar­ke­ting­cam­pa­gnes moge­l­ijk. Met behulp van de inges­lo­ten pixel­code kan Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH vast­stel­len of en wan­neer een e‑mail door een betrok­ken per­so­on werd geopend en wel­ke links in de e‑mail door de betrok­ken per­so­on wer­den opgeroepen.

Der­ge­li­jke per­so­on­lijke gege­vens die via de track­ing­pi­xels in de nieuws­brie­ven wor­den verz­a­meld, wor­den door de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing opgesla­gen en geëva­lue­erd om de ver­zen­ding van de nieuws­brief te opti­ma­li­se­ren en de inhoud van toeko­ms­ti­ge nieuws­brie­ven nog beter op de inter­es­ses van de betrok­ke­ne af te stem­men. Deze per­so­ons­ge­ge­vens wor­den niet door­ge­ge­ven aan der­den. Betrok­ke­nen heb­ben te allen tij­de het recht om de apar­te toes­tem­ming­sver­kla­ring in dit ver­band in te trek­ken via de dub­be­le opt-in pro­ce­du­re. Na her­ro­e­ping wor­den deze per­so­ons­ge­ge­vens door de ver­ant­wo­or­de­li­jke voor de ver­werk­ing gewist. Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH inter­pre­teert een annu­le­ring van de ont­vangst van de nieuws­brief auto­ma­tisch als een herroeping.

Deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring is opge­steld door de gene­ra­tor van de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, die optreedt als exter­ne gege­vens­be­scher­mingsfunc­tio­n­a­ris Schwein­furt, in samen­werk­ing met de advo­caat voor gege­vens­be­scher­ming­srecht Chris­ti­an Solmecke.

Bij vra­gen over ons pri­va­cy­beleid of de door ons opgesla­gen gege­vens kunt u cont­act met ons opne­men via het vol­gen­de e‑mailadres: dsb@netco.de.

Deze gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring is opge­steld door de gene­ra­tor van de gege­vens­be­scher­ming­sver­kla­ring van de DGD Deut­sche Gesell­schaft für Daten­schutz GmbH, die optreedt als exter­ne func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming Schwein­furt, in samen­werk­ing met de advo­caat voor gege­vens­be­scher­ming­srecht Chris­ti­an Solmecke.

Wals u vra­gen hebt over ons pri­va­cy­beleid of de gege­vens die wij bewa­ren, kunt u cont­act met ons opne­men via het vol­gen­de e‑mailadresdsb@netco.de.

Func­tio­n­a­ris voor gege­vens­be­scher­ming:
IZAG gGmbH
Dipl. Ing. Ralph Anger­stein
Sch­le­i­nitz­str. 7
38889 Blan­ken­burg (Harz)

E‑Mail: dsb@netco.de
Tele­foon: +49 3917 2757277