WE LOVE
TECHNOLOGY

Drea­mers. Thin­kers. Doers.

Dit is NetCo

Mid­del­groot fami­lie­be­dri­jf & start-up flair gaan niet samen? Bij Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH uit Blan­ken­burg (Harz) wel!

Met lief­de voor tech­niek & ont­wik­ke­ling creëert Net­Co op maat gema­ak­te & GDPR-con­for­me oplos­sin­gen. Om deze te rea­li­se­ren & uit te brei­den neemt Net­Co hard­ware & soft­ware ont­wik­ke­ling in eigen hand. Hier­door ont­s­ta­an goed afge­ron­de pro­duc­ten waar­van klan­ten kun­nen genie­ten met full-ser­vice ondersteuning. 

Ener­zijds beschermt Net­Co orde­hand­ha­vers & vei­lig­heids­diens­ten met de-esca­le­ren­de body­cams. Ander­zijds stelt Net­Co bouw­p­la­ats­be­heer­ders in staat om hun bouw­p­la­ats te allen tij­de in de gaten te hou­den door mid­del van bouwplaatscamera’s. Om de opna­mes van deze twee came­ra oplos­sin­gen op te halen en te behe­ren levert Net­Co zelf ont­wik­kel­de soft­ware oplossingen.

Onze pro­duc­ten en diensten

NetCo Baustellen-Webcam Piktogramm

Bouw­p­la­ats camera’s

De Net­Co bouw­p­la­ats­ca­me­ra wordt gebruikt op bouw­p­la­atsen en docu­men­teert de voort­gang van de bouw. Met BauTV+ heeft u uw bouw­p­la­ats altijd in beeld. Op verz­oek maken wij graag een time lap­se video van de bouw­p­la­ats en voor­zi­en wij u van extra beeld­ma­te­ria­al. Als uw full-ser­vice pro­vi­der hoeft u zich ner­gens zor­gen over te maken — wij zor­gen voor alles, van de op- en afbouw tot de bewa­king van de cameratechniek.

NetCo Body-Cam Piktogramm

Body­cams

De Net­Co Body-Cam wordt samen met de Net­Co Suite ont­wik­keld, gepro­du­ceerd en gedis­tri­bue­erd in onze ves­ti­ging Blan­ken­burg in het Harz geberg­te. Dit maakt het een echt “made in Ger­ma­ny” pro­duct. De klei­ne high-tech came­ra wordt gebruikt door de poli­tie of bevei­ligings­per­so­neel en de-esca­leert con­flict­si­tua­ties. Boven­di­en verz­amelt het bew­ijs­ma­te­ria­al tij­dens incidenten.

Micro­vis­ta, een onder­deel van NetCo

Het zuster­be­dri­jf van Net­Co — Micro­vis­ta GmbH — is een trots onder­deel van de Net­Co-fami­lie. Als dienst­ver­le­ner op het gebied van indus­trië­le com­pu­ter­to­mo­gra­fie con­tro­le­ren wij com­po­nen­ten op defec­ten met onze sta­te-of-the-art CT’s.

Start je car­ri­è­re bij NetCo!

Droo­mers. Den­kers. Makers. Gezocht!

Je wilt weten hoe “Droo­mers. Den­kers. Makers.” tik­ken? — Volg ons op Instagram!