Toe­ge­voeg­de waar­de van bouw­p­la­ats webcams

6 rede­nen om bouwplaatscamera’s te gebruiken

Er zijn vele rede­nen waa­rom bouw­p­la­ats web­cams wor­den gebruikt. Uit gesprek­ken met onze klan­ten weten wij pre­ci­es waar bouw­p­la­ats web­cams een toe­ge­voeg­de waar­de creë­ren in het dage­li­jk­se werk.

Op basis van onze jaren­lan­ge erva­ring heb­ben wij de belan­gri­jks­te rede­nen voor het gebruik van bouw­p­la­ats­web­cams op een rijt­je gezet:

Baustellenkamera nimmt Bau in Berlin auf & schafft Mehrwerte

Bes­paar tijd en reiskosten

Zeit & Fahrtkosten sparen - Piktogramm

U bes­paart uzelf uren­lang zit­ten in de auto! Met één klik op Net­Co BouwTV+ kunt u ove­ral ter wereld zien wat er op uw bouw­p­la­ats gebe­urt. Zo kunt u altijd en ove­ral ver­schil­len­de pro­jec­ten in de gaten houden.

Bewa­ring van bewijsmateriaal

Rechtssicherheit - Piktogramm

Bouw­fou­ten opspo­ren voor­dat het te laat is! Wan­neer het beton is gest­ort, kan het duur wor­den. De foto’s van de bouw­p­la­ats­web­cam kun­nen gemak­ke­li­jk wor­den gebruikt om bew­ijs­ma­te­ria­al te bewa­ren en zeker­heid te bie­den bij garantiekwesties.

Bou­wagen­da & documentatie

Bilder für das Bautagebuch - Piktogramm

Elke dag een bouw­d­ag­boek schrij­ven kost tijd. De opna­mes van de Net­Co bouw­p­la­ats web­cams kun­nen hel­pen om rap­por­ten snel­ler en vooral zin­vol­ler te docu­men­te­ren. En het weer­be­richt komt erbij!

Gezond­heid en vei­lig­heid op het werk

Arbeits- & Gesundheitsschutz - Piktogramm
Bij een onge­val op een bouw­p­la­ats rijst de vraag: wat was de oor­zaak? De eva­lua­tie van de came­ra­beel­den van de bouw­p­la­ats kan u hel­pen de oor­zaak te vinden. 

Mar­ke­ting

Marketing - Piktogramm

Deel uw unie­ke bouw­pro­ject met uw klan­ten! Gebruik het mate­ria­al op uw social media kana­len. Leer van ons hoe je hun gewel­di­ge time-lap­se film gebruikt.

Sub­si­dies en investeringen

Fördermittelnachweis - Piktogramm
Ban­ken en finan­ciers wil­len zien dat uw geld goed wordt besteed. Met bouwplaatscamera’s en Net­Co BouwTV+ kunt u in real­time aan­to­nen of u op sche­ma ligt.