Refe­ren­ties

Beki­jk nu opna­mes van bouwplaatscamera’s in BauTV+

Om u een zo con­creet moge­l­ijke indruk te geven van de opna­mes van onze bouwplaatscamera’s en BauTV+ , geven wij u graag enke­le live-impres­sies van diver­se actue­le projecten. 

Nieuw­bouw

Ech­te live stream & AVG-con­for­me pixelering 

Nieuw­bouw bedrijfshoofdkwartier

Opna­me van­af 8m mast & kra­an, op zon­ne-ener­gie & DSGVO-con­for­me pixelvorming 

Infra­struc­tu­ur­pro­ject

Instal­la­tie op een plat dak & AVG-con­for­me pixelering

Kan­to­or & com­mer­cie­el gebouw

Ech­te live stream & AVG-con­for­me pixele­ring van open­ba­re ruimtes

Mar­ke­ting van toerisme

4K live­stream met high-end came­ra van onge­ve­er 1 km afstand

Sky­scra­per

Instal­la­tie op 140 m hoog­te, spe­cia­al pan­ora­ma, meer­de­re camera’s

Pan­ora­ma van een gro­te bouw­p­la­ats — AVG-con­for­me presentatie

180° pan­ora­ma­beeld & AVG-con­for­me pixele­ring met bouwplaatswebcams

Nieu­we woning- & com­mer­cië­le bouw

Ech­te live stream & AVG-con­for­me pixelering

Resi­den­tië­le bouw 

GDPR-con­for­me 130°-groothoekopname gema­akt door een camerasysteem

Recon­s­truc­tie knooppunt Keulen

2 came­ra­sys­te­men op 15m mast, auto­noom door zonne-energie 

Mul­ti­ge­ne­ra­tio­n­ele woningbouw

Draai­ba­re came­ra: pan­ora­ma­beeld, veel afzon­der­li­jke beel­den & GDPR-con­for­me pixelvorming

Nieuw­bouw van een snelwegbrug 

Water­dich­te oplos­sing met 2 camera’s voor fle­xi­be­le docu­men­ta­tie van 7 bouwfasen

Nieuw hotel­ge­bouw

Lang­du­rig pro­ject met 4K-came­ra op het dak en wacht­wo­or­dbe­vei­lig­de livestream

Loca­ties waar onze bouwplaatscamera’s wor­den gebruikt

Onze bouwplaatscamera’s wor­den gebruikt op tal­lo­ze loca­ties in heel Cen­tr­a­al-Euro­pa. Op de hier getoon­de kaart (hier­vo­or moe­ten coo­kies zijn inge­scha­keld) kunt u de hui­di­ge loca­ties van onze bouw­p­la­ats­web­cams zien:

Add Map

Time-lap­se opna­mes van bouwplaatscamera’s

Brug­ver­pla­ats­ing

Video afs­pe­len over Brü­cken­ver­schub an der Autobahn

Woning­bouw

Video afs­pe­len over Woh­nungs­bau im Zeitraffer

Meer pro­jec­ten met bouwplaatscamera’s

Wij heb­ben al meer dan 2.500 bouw­pro­jec­ten met suc­ces gedo­cu­men­teerd met behulp van bouw­p­la­ats­web­cams. Daa­rom kun­nen wij terug­val­len op een rijke ervaring. 
In het ver­le­den heb­ben wij onze diens­ten ook bui­ten de bouw­sec­tor ver­leend. Onze camera’s zijn bij­vo­or­beeld gebruikt door orga­ni­sa­to­ren van eve­ne­men­ten of bedrij­ven in de toe­ris­ti­sche sec­tor om kwa­li­te­i­ts­beel­den van hun pro­jec­ten vast te leg­gen en/of te delen. 

Wilt u dat uw pro­ject de vol­gen­de is?