Refe­ren­ties

Beki­jk nu opna­mes van bouwplaatscamera’s in BauTV+

Om u een zo con­creet moge­l­ijke indruk te geven van de opna­mes van onze bouwplaatscamera’s en BauTV+ , geven wij u graag enke­le live-impres­sies van diver­se actue­le projecten. 

Wij­kont­wik­ke­ling

Lang­du­ri­ge docu­men­ta­tie door twee bouwplaatscamera’s met ech­te 4K livestream

Kin­derop­vang & nieuw schoolgebouw

Opna­me van­af 10 m mast, wacht­wo­or­dbe­vei­lig­de live­stream & AVG-con­for­me pixelering

Infra­struc­tu­ur­pro­ject

Instal­la­tie op een plat dak & AVG-con­for­me pixelering

Kan­to­or & com­mer­cie­el gebouw

Ech­te live stream & AVG-con­for­me pixele­ring van open­ba­re ruimtes

Mar­ke­ting van toerisme

4K 4K live­stream met high-end came­ra van onge­ve­er 1 km afstand

Wol­ken­krab­ber

Instal­la­tie op 140 m hoog­te, spe­cia­al pan­ora­ma, meer­de­re camera’s

Pan­ora­ma van een gro­te bouw­p­la­ats — AVG-con­for­me presentatie

180° pan­ora­ma­beeld & AVG-con­for­me pixele­ring met bouwplaatswebcams

Nieu­we woning- & com­mer­cië­le bouw

Ech­te live stream & AVG-con­for­me pixelering 

Nieuw­bouw logis­tiek centrum

130° groot­h­oeko­p­na­me van een came­ra­sys­teem op een bes­taand terrein 

Recon­s­truc­tie knooppunt Keulen

2 came­ra­sys­te­men op 15m mast, auto­noom door zonne-energie 

Con­su­men­ten­markt

Instal­la­tie op mobie­le mast van 8 m & AVG-con­for­me anoni­mi­se­ring van personen 

Woning­bouw

Dak­mon­ta­ge & 180° extre­me groothoek

Dijk­vers­ter­king

Lang­du­rig pro­ject met een 4K-bouw­p­la­ats­ca­me­ra & AVG-con­for­me pixelering

Loca­ties waar onze bouwplaatscamera’s wor­den gebruikt

Onze bouwplaatscamera’s wor­den gebruikt op tal­lo­ze loca­ties in heel Duit­s­land. Op de hier getoon­de kaart (hier­vo­or moe­ten coo­kies zijn inge­scha­keld) kunt u de hui­di­ge loca­ties van onze bouw­p­la­ats­web­cams zien: 
Add Map

Time-lap­se opna­mes van bouwplaatscamera’s

Brug­ver­pla­ats­ing

Video afs­pe­len over Brü­cken­ver­schub an der Autobahn

Woning­bouw

Video afs­pe­len over Woh­nungs­bau im Zeitraffer

Meer pro­jec­ten met bouwplaatscamera’s

Wij heb­ben al meer dan 2.500 bouw­pro­jec­ten met suc­ces gedo­cu­men­teerd met behulp van bouw­p­la­ats­web­cams. Daa­rom kun­nen wij terug­val­len op een rijke ervaring. 
In het ver­le­den heb­ben wij onze diens­ten ook bui­ten de bouw­sec­tor ver­leend. Onze camera’s zijn bij­vo­or­beeld gebruikt door orga­ni­sa­to­ren van eve­ne­men­ten of bedrij­ven in de toe­ris­ti­sche sec­tor om kwa­li­te­i­ts­beel­den van hun pro­jec­ten vast te leg­gen en/of te delen. 

Wilt u dat uw pro­ject de vol­gen­de is?