Case­stu­dies

De snel toe­ne­men­de vraag ver­eist een drin­gen­de uit­brei­ding van de lokalen

Het bedri­jf

Char­rak Nut­ri­ti­on GmbH pro­du­ceert en ver­ko­opt sinds 2014 spe­cia­al ont­wik­kel­de kool­hy­draat­ar­me en glu­ten­vri­je voe­ding onder het merk Dr. Almond: https://lowcarb-glutenfrei.com/.

De uit­gangs­si­tua­tie

Door de snel toe­ne­men­de vraag naar de pro­duc­ten moest de pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit voort­du­rend wor­den uit­ge­breid. De vori­ge pro­duc­tie­fa­ci­li­te­it in Boben­heim-Rox­heim had sinds 2018 de grens van zijn ruim­te­li­jke capa­ci­teit bereikt. Daa­rom moest er drin­gend een gro­ter pand wor­den gebouwd om de faci­li­te­i­ten uit te brei­den en het aan­tal per­so­neels­le­den te vergroten.

De bouw

De nieuw­bouw in Ram­stein-Mie­sen­bach is in het najaar van 2020 gestart en eind 2021 vol­too­id. De fab­riekshal in staal­con­s­truc­tie met wan­den van cel­len­be­ton werd uit­ge­rust met de moderns­te pro­duc­tie­fa­ci­li­te­i­ten en bekleed met hygië­ni­sche wan­den in de pro­duc­tie­ruim­te. Onge­ve­er 5 mil­joen euro werd geïn­ves­teerd in de nieu­we fab­riek voor levens­mid­de­len­pro­duc­tie met kan­to­ren en een flat voor de bedrijfsleider.

Inter­view

Waa­rom heeft u in het begin een bouw­p­la­ats­ca­me­ra overwogen?

Het was voor ons van­af het begin dui­de­li­jk dat de pro­duc­tie tij­dens de bouw­fa­se op onze oude loca­tie moest wor­den voort­ge­zet tot kort voor de ver­hui­zing. Daa­rom wis­ten we ook dat we hel­aas niet zo vaak als we had­den gewild ter pla­atse zou­den kun­nen zijn om de voort­gang te beki­jken. Boven­di­en had­den we bij ande­re nieuw­bouw­pro­jec­ten al der­ge­li­jke inter­es­san­te time-lap­se video’s gezi­en en von­den we dit een mooie manier om ons nieuw­bouw­pro­ject op de home­page aan onze klan­ten te presenteren.

Waar zag u het voor­deel of de toe­ge­voeg­de waarde?

Het was gewoon een heel goed gev­oel om de bouw­p­la­ats op elk moment van de dag of nacht te kun­nen zien.
Het feit dat er een zicht­ba­re came­ra op de bouw­p­la­ats was, inclu­sief infor­ma­tie­bor­den, heeft zeker een of twee dief­stal­len voor­ko­men, die hel­aas niet onge­woon zijn op bouw­p­la­atsen.
In één geval kon­den we zelfs de dader van een scha­de iden­ti­fi­ce­ren aan de hand van de came­ra­beel­den.
iden­ti­fi­zie­ren.

Wat vond u goed aan de oplos­sing?

Dr. Samir Charrak - glücklicher Kunde von NetCo Baustellen-Webcam