Case­stu­dies

Obser­va­tie van baard­gie­ren tij­dens het broeden

Het bedri­jf

Met een opper­v­l­ak­te van 160 hec­ta­re is het Tier­park Ber­lin het groots­te landschaps­die­ren­park van Euro­pa en omvat het ook tuin­ge­bie­den. Het ligt in Ber­li­jn in het sta­ds­deel Fried­richs­fel­de en heeft een popu­la­tie van meer dan 7500 die­ren van meer dan 600 soor­ten. Klik hier om de die­ren­tuin te bez­oe­ken: https://www.tierpark-berlin.de/nl/

Tierpark Berlin Logo

De uit­gangs­si­tua­tie

Baard­gie­ren zijn een bedreig­de dier­so­ort. Daa­rom levert Tier­park Ber­lin al meer dan 20 jaar jon­ge baard­gie­ren voor een herin­tro­duc­tie­pro­gram­ma. Om de gie­ren tij­dens de broed­pe­ri­ode beter te kun­nen obser­ve­ren, werd een moge­l­ijk­heid gezocht.

Inter­view

Video afs­pe­len over Minia­tur­bild-Tier­park Ber­lin berich­tet über Net­Co Baustellenkamera_