Fall­stu­di­en

Coör­di­na­tie van en toe­zicht op de bouw­p­la­ats vanuit het thuiskantoor

Het bedri­jf

DEUTSCHE WOHNWERTE GmbH & Co. KG is een pro­jec­tont­wik­kel­a­ar & bou­wer geves­tigd in Hei­del­berg. Het bedri­jf ont­werpt, ont­wik­kelt en rea­li­se­ert sinds 2007 hoog­waar­di­ge woon- en com­mer­cië­le wijken op toplocaties.

Logo Deutsche Wohnwerte

De bouw

Op de site van de Bun­des­gar­ten­schau 2023 wordt het voor­ma­li­ge kazer­neter­rein van de Spi­nel­li-kazer­ne omge­vormd tot een moder­ne hybri­de wijk. De bouw zal lei­den tot win­kel­ru­im­te voor com­mer­cie­el gebruik, moder­ne appar­te­men­ten, een kin­der­d­ag­ver­bli­jf en een boven­grond­se parkeergarage. 
Deutsche Wohnwerte__Bau auf dem Gelände Spinelli Baracks von oben
© DEUTSCHE WOHNWERTE 

Inter­view

Waar zag u de voor­de­len of toe­ge­voeg­de waarden?

Wat vond u goed aan de oplossing?

Fallbeispiel Kunde NetCo Baustellen-Webcam_Deutsche Wohnwerte_Quadrat für Smartphone

Waar kun­nen we nog beter wor­den? Wat vond u moge­l­ijk ook niet leuk?

“Ik denk dat we niet mogen kla­gen en zeer tev­re­den zijn. Wij zijn benieuwd wel­ke tech­ni­sche inno­va­ties er in de toeko­mst zul­len komen en zien ernaar uit om hier­van op de hoog­te te wor­den gehou­den. We heb­ben daar ook al een ruwe glimp van kun­nen opvan­gen met de 360°- en zoomcamera’s.”