Case­stu­dies

Getu­ige­nis­sen van klan­ten over BauTV+ & bouw­p­la­ats webcams

Kri­jg inzicht in vol­too­ide en lopen­de pro­jec­ten uit ver­schil­len­de sec­to­ren. Elke case­stu­dy bevat infor­ma­tie over de con­s­truc­tie en feed­back van klan­ten over de betref­fen­de oplossing.

Bedri­jf: Char­rak Nut­ri­ti­on GmbH
Bran­che: Levens­mid­de­len
Hoog­te­punt: De vero­orza­ker van scha­de kan wor­den opges­po­ord met behulp van de came­ra­re­gis­tra­tie en dief­st­al­pre­ven­tie kan wor­den uitgevoerd

Bedri­jf: Tier­park Ber­lin
Bran­che: Zoölo­gi­sche tuin
Hoog­te­punt: Vroe­ge detec­tie van onbe­vruch­te eie­ren in het nest

Bedri­jf: DEUTSCHE WOHNWERTE GmbH & Co. KG
Bran­che: Pro­jekt­ent­wick­ler & Bau­trä­ger
Hoog­te­punt: Indi­vi­du­ele oplos­sin­gen (voor paal­mon­ta­ge en stroomvoorziening)