FAQ

Het gebruik van camera’s op bouw­p­la­atsen kan veel vra­gen oproe­pen, vooral als u er nog nooit mee te maken hebt gehad. De gemak­ke­li­jks­te manier is om het ons gewoon te vragen!

Wij zul­len pro­be­ren de meest voor­ko­men­de vra­gen hier te beantwoorden:

FAQ - Piktogramm

Bouw­p­la­ats­do­cu­men­ta­tie betekent:

 • Obser­va­tie van de voort­gang van de bouw met een of meer (mee­s­tal groothoek)camera’s via internet.
 • Tij­dens de bouw­fa­se kunt u snel en een­vou­dig een actueel beeld kri­j­gen van wat er op de bouw­p­la­ats gebeurt.
 • Met name bouw­ma­na­gers kun­nen meer­de­re bouw­p­la­atsen in de gaten hou­den en zich­zelf lan­ge rei­zen besparen.
 • Inves­teer­ders en hun finan­cier­ders kun­nen zien dat hun geld “werkt”.
 • Een bouw­p­la­ats­ca­me­ra is een popu­lair mar­ke­ting­in­stru­ment voor bou­wers, bij­vo­or­beeld om aan het eind van het pro­ject een time-lap­se-film te maken.

Bouw­p­la­ats­be­wa­king betekent:

 • Bou­wers en bouw­be­drij­ven wil­len hun bouw­p­la­ats bescher­men, vooral tegen dief­s­tal en vandalisme.
 • Als dit gebe­urt, moet onmid­del­li­jk alarm wor­den gesla­gen zodat de daders wor­den gepakt of op zijn minst gestoord.
 • Video­be­wa­king op de bouw­p­la­ats werkt vol­gens het trap-and-trace-prin­ci­pe of door mid­del van vir­tue­le hekken.
 • Bouw­p­la­ats­be­wa­king is niet het ’s nachts ops­la­an van indi­vi­du­ele beel­den op een onver­lich­te bouwplaats.

Of u een bouw­p­la­ats­web­cam huurt of koopt, hangt af van ver­schil­len­de fac­to­ren. Wij geven u hier graag advies over.

Wat zijn de argu­men­ten voor huren?

 • Came­ra­sys­te­men voor bui­ten op bouw­p­la­atsen kun­nen duur zijn.
 • Kor­te pro­ject­du­ren van min­der dan 18 maan­den zijn mee­s­tal goed­ko­per in totaal­prijs bij verhuur.
 • Bij ver­huur hoeft u zich geen zor­gen te maken over garan­tie en service.
 • Vanuit com­mer­cie­el oog­punt kan huren zin­vol zijn, omdat de kos­ten onmid­del­li­jk kun­nen wor­den afge­schre­ven (geen investering).
 • Via onze huur­pool heeft u altijd toe­gang tot de nieuws­te tech­no­lo­gieën en diver­se systemen.

Wat zijn de argu­men­ten voor kopen?

 • U wilt het came­ra­sys­teem in ver­schil­len­de opeen­vol­gen­de pro­jec­ten gebruiken.
 • Belas­ting­re­de­nen spre­ken voor een aan­koop — de came­ra kan een inves­te­rings­goed zijn — afschrij­ving tot 4 jaar mogelijk.
 • U bent vertrouwd met de tech­no­lo­gie en hebt geen ver­de­re exter­ne onder­ste­u­ning nodig voor uw projecten.

Met Net­Co kunt u bes­lis­sen wie het sys­teem installeert:

Zelf instal­le­ren door uw eigen per­so­neel: “Respect die het zelf doet” is bekend uit de recla­me. In prin­ci­pe geldt dit ook voor onze came­ra-oplos­sin­gen. Net­Co levert kant-en-kla­re sys­te­men via DHL, die door uw eigen per­so­neel kun­nen wor­den inge­steld en in gebruik geno­men. Tij­dens de inge­bruik­na­me biedt Net­Co onder­ste­u­ning per tele­foon of via toe­gang op afstand.

Net­Co Full-Ser­vice: Came­ra-instal­la­tie­p­la­atsen zijn ech­ter vaak onto­eg­an­ke­li­jk zon­der extra hulp­mid­de­len zoals werk­plat­forms of lad­ders. Vei­lig­heids­vo­or­schrif­ten op de bouw­p­la­ats ver­ei­sen dat alleen opge­leid per­so­neel de instal­la­tie mag uit­voe­ren. Net­Co inst­al­le­ert in heel Duit­s­land en Euro­pa. Als u wilt, hoeft u zich ner­gens zor­gen over te maken. Van de plan­ning tot de leve­ring van het per­fec­te came­ra­beeld, Net­Co ver­zorgt alle diens­ten, inclu­sief de AVG-afhandeling.

Net­Co stu­urt u geen exter­ne bedrij­ven of ondera­an­ne­mers. Opge­lei­de spe­cia­lis­ten komen recht­s­treeks naar u toe.

Een heel een­vou­dig antwoord:

Het risi­co van dief­s­tal en/of van­da­lis­me gaat over op de klant wan­neer deze het huur­ob­ject in ont­vangst neemt. Er zijn moge­l­ijk­he­den om een der­ge­li­jk sys­teem te dek­ken via uw bouw­p­la­ats­ver­ze­ke­ring. Dit moet in elk afzon­der­li­jk geval wor­den vastgesteld.

De loca­tie van het sys­teem is vaak bepa­lend voor het risico.

Er zijn zeker toe­pas­sing­sge­bie­den waar een GoPro- of Brin­no-came­ra nut­tig kan zijn. Deze pro­duc­ten beho­ren natu­ur­li­jk tot een heel ande­re prijs­ca­te­go­rie. Over de vol­gen­de vra­gen moet u inten­sie­ver naden­ken als u docu­men­ta­tie voor de lan­ge ter­mi­jn plant. 
 1. Wor­den mijn opna­mes vei­lig opgeslagen?
 2. Wat gebe­urt er met de opna­men als de came­ra wordt gesto­len of defect is?
 3. Hoe kan ik er zeker van zijn dat de came­ra meer­de­re maanden/jaren stroom kri­jgt zon­der dat ik de bat­te­ri­jen moet vervangen?
 4. Wat gebe­urt er als de came­ra van het licht­net wordt los­ge­kop­peld of geen foto’s maakt? Zal iemand het merken?
 5. Kan ik tij­dens de bouw­fa­se op afstand toe­gang kri­j­gen tot de opnames?
 6. Wat als de geheu­gen­ka­art van de came­ra vol is?
 7. Hoe zit het met de ver­eis­ten voor gegevensbescherming?
 8. Wie zorgt gedu­ren­de het hele pro­ject (betrouw­baar) voor het camerasysteem?
Net­Co heeft de juis­te antwoorden: 

Tegenwo­or­dig bete­kent hoge reso­lu­tie mee­s­tal dat de bouw­p­la­ats­web­cam beel­den levert in de zogen­aam­de full HD-reso­lu­tie. Net zoals u het kent van uw TV thuis. Deze camera’s heb­ben een beeld­for­maat van 1980*1080 pixels (1080p) en zijn pre­ci­es de model­len die gewoon­lijk in het stan­da­ar­daan­bod van Net­Co zijn opgenomen.

Als alter­na­tief zijn er de zogen­aam­de “4K-camera’s”, die een reso­lu­tie heb­ben van 3840x2160 pixels, ofwel 8 megapixels.

 

Als het gaat om het ana­ly­se­ren van veel details in het beeld, bereikt u uw gren­zen met een Full HD-came­ra. Dan is het zin­vol om na te den­ken over het gebruik van spiegelreflexcamera’s, die beel­den pro­du­ce­ren met 24 mega­pi­xels of meer.

 

Als u dit onder­werp “reso­lu­tie & mega­pi­xels” inten­sie­ver wilt behan­delen, biedt Wiki­pe­dia ant­wo­or­den in gecom­pri­meer­de vorm: direc­te link

Net als bij foto­gra­fie is de loca­tie voor de came­ra een cru­cia­al punt.

Bij het plan­nen van de offer­te is het heel belan­gri­jk dat wij met u pra­ten over het bouw­pro­ject en de cameralocatie.

In prin­ci­pe kan de bouw­p­la­ats­web­cam bij­na ove­ral wor­den gemon­teerd. Bouw­p­la­ats­con­tai­ners, plat­te daken, bouw­bor­den of kra­nen zijn popu­lair. Als al deze opties uit­ges­lo­ten zijn, kan onze mobie­le masto­plos­sing uit­komst bie­den. Dit moet per geval wor­den besproken.

Een ande­re belan­gri­jke vraag is: Is er elek­tri­ci­teit in de buurt? Zo niet, geen pro­bleem, dan is een auto­no­me zon­ne-ener­gie instal­la­tie de oplossing.

De vraag is enigs­zins sub­jec­tief, maar wij pro­be­ren u objec­tie­ve rede­nen te geven waa­rom Net­Co een goe­de keu­ze is:

 1. Erva­ring: De mede­wer­kers van Net­Co ken­nen de markt en de eisen van een came­ra-oplos­sing: de eers­te web­cam werd al in 1999 door Net­Co geïnst­al­le­erd op de Bro­cken, de hoogs­te berg van het noor­den. Sinds­dien zijn er enke­le dui­zen­den camera’s geïnst­al­le­erd, die bij­na alles heb­ben gedo­cu­men­teerd, van een gezins­wo­ning tot een con­cert van Bon Jovi en “Tower One” in Frankfurt.
 2. Bin­ding: U ont­vangt onmid­del­li­jk een pas­send aan­bod. Indi­vi­dueel afge­stemd op uw bouw­pro­ject, tegen een prijs die al bij het begin vast­ligt. Er zijn geen ver­bor­gen extra kos­ten, toes­la­gen of klei­ne lettertjes.
 3. Snel: Zodra de bestel­ling is gepla­atst, kan het sys­teem bin­nen enke­le dagen wor­den geïnst­al­le­erd. Ver­zend­sys­te­men zijn uit voor­raad leverbaar.
 4. Fle­xi­bel: Een bouw­p­la­ats heeft vaak ver­ras­sin­gen in pet­to. De mede­wer­kers van Net­Co zijn zich hier­van bewust en heb­ben mee­s­tal een goe­de oplos­sing voor het betref­fen­de probleem.
 5. Com­pe­ten­tie: Net­Co heeft een com­pe­tent team: meer dan 10 mede­wer­kers wer­ken in Sales & Ser­vice voor camera-oplossingen.
 6. Kwa­li­te­it: Ach­ter het came­ra­team sta­an 15 gekwa­li­fice­er­de soft­ware- & hard­ware­ont­wik­kel­a­ars die de pro­duc­ten en oplos­sin­gen voort­du­rend ver­der ont­wik­kelen. De came­ra­sys­te­men bes­ta­an uit hoog­waar­di­ge com­po­nen­ten, getest voor con­tinu gebruik.
 7. Betrouw­baar: Net­Co is sinds 1997 actief op de markt in ver­schil­len­de sec­to­ren. Veel van de wer­k­ne­mers wer­ken al meer dan 20 jaar bij het bedri­jf.  Er is nau­we­li­jks fluc­tua­tie. Net­Co heeft altijd zijn eigen juni­or mede­wer­kers opgeleid.

Net­Co mede­wer­kers zijn DROOMERS, DENKERS, MAKERS — wij leven ons bedrijfsmotto!