BauTV+

Uw bouw­p­la­ats altijd en ove­ral in beeld

BouwTV+ is web-based en kan daa­rom onaf­han­ke­li­jk van het bes­t­uri­ngs­sys­teem op desk­top pc’s, tablets en smart­phones wor­den gebruikt. De focus ligt op het actue­le came­ra­beeld met de moge­l­ijk­heid om in te zoo­men, zodat u zelfs de kleins­te details op uw bouw­p­la­ats kunt zien. Boven­di­en wordt BouwTV+ aan­ge­vuld met ande­re func­ties. U kunt ver­schil­len­de BouwTV+ kana­len vin­den onder “lopen­de projecten”.

Alle func­ties op een rij

Elke bouw­p­la­ats web­cam maakt een foto van uw bouw­pro­ject elke 15 minu­ten (indi­vi­du­ele tijd­span­ne moge­l­ijk). Via “Mijn bouw­p­la­ats” wor­den alle geno­men beel­den gesor­teerd op datum en tijd. Zo kunt u op elk moment pro­ces­sen uit het ver­le­den herleiden.

Onder “Mijn bouw­p­la­ats” kun­nen foto’s wor­den gesel­ec­teerd en gedown­load om ze off­line beschik­baar te maken.

Na vol­tooi­ing van bouw­pro­jec­ten is een voor- en na-ver­ge­li­jking de moei­te waard voor pre­sen­ta­ties, mar­ke­ting of het sim­pel­weg vastl­eg­gen van ver­an­de­rin­gen voor zake­li­jke of pri­véd­oel­ein­den. Naast docu­men­ta­tie van de bouw­p­la­ats die de voort­gang in de gewens­te cyclus­tij­den illus­tre­ert, biedt time-lap­se docu­men­ta­tie meer dan afzon­der­li­jke stil­s­taan­de beel­den. Geau­to­ma­tis­e­er­de time-lapse: Deze kan op elk moment snel wor­den gedown­load. Indi­vi­du­ele time-lapse: Is een door ons pro­fes­sio­neel bewerk­te time-lap­se, die elke 6 maan­den kan wor­den aangevraagd. 
Meer indi­vi­du­ele films vindt u onder onze hui­di­ge pro­jec­ten.

U kunt wacht­wo­or­dbe­vei­liging instel­len voor bepaal­de gebie­den of de hele bouw­p­la­ats. Zo ver­mijdt u open­ba­re toegang. 

Onze bouw­p­la­ats­web­cams kun­nen op een AVG-con­for­me manier wor­den bediend door per­so­nen en bepaal­de objec­ten auto­ma­tisch te pixeleren.

Volg uw pro­ject in real time. Dit is niet alleen ide­aal voor bouw­pro­jec­ten, maar ook voor eve­ne­men­ten. De verb­in­ding is via LTE mobie­le net­werk, DSL of via het net­werk, dus toeg­an­ke­li­jk via PC, tablets en smart­phones. Per­ma­nen­te toe­gang is moge­l­ijk omdat er geen traf­fic­be­per­kin­gen zijn via het mobie­le netwerk.

Door de hui­di­ge weer­som­stan­dig­he­den (bv. tem­pe­ra­tuur, voch­tig­heid, winds­nel­heid) te moni­to­ren, kunt u tij­dig de nodi­ge voor­zorgs­maat­re­ge­len op uw bouw­p­la­ats tref­fen en het dage­li­jk­se bou­w­vers­lag veel gemak­ke­li­jker invullen.

U kunt uw logo inte­gre­ren in BauTV+ en uw web­site kop­pelen voor gebrui­kers. Zo kun­nen zij direct vast­stel­len wie ver­ant­wo­or­de­li­jk is voor de constructie.

De popu­lairs­te pakketten:

Indi­vi­du­ele pak­ket­ten en loop­tij­den zijn mogelijk

12 maan­den
24 maan­den

Basis 

incl. huur van
came­ra-appa­ra­tuur
179,
95 

per maand excl. btw
 • Came­ra­sys­teem
 • Uni­ver­se­le LTE-camera 
 • Full HD 
 • Ver­eis­te: 230 V ter plaatse 
 • Instal­la­tie door klant 
 • montagemateriaal 
 • kla­ar geconfigureerd 
 • BauTV+ Fea­tures
 • onbe­perkt aan­tal
  gebrui­kers
 • mobie­le net­werk­kos­ten
  inbegrepen 
 • beel­dops­lag om de 15 min 
 • geau­to­ma­tis­e­er­de
  time-lapse 
 • downloadfunctie 
 • logo-integratie 
 • onder­houd op afstand 
 •  
 • DSGVO UPGRADE
  45 € meer per maand 
 •  
 • 4K UPGRADE
  20 € meer per maand 

Premium 

incl. huur van came­ra-appa­ra­tuur
& instal­la­tie
259,
95 

per maand excl. btw
 • Came­ra­sys­teem
 • Uni­ver­se­le LTE-camera 
 • Full HD 
 • Ver­eis­te: 230 V ter plaatse 
 • Instal­la­tie op plat dak of 
 • Instal­la­tie (Duit­s­land
  & Nederland)
 • BauTV+ Fea­tures
 • onbe­perkt aan­tal
  gebrui­kers
 • mobie­le net­werk­kos­ten
  inbegrepen 
 • beel­dops­lag om de 15 min 
 • auto­ma­ti­sche time-lapse 
 • downloadfunctie 
 • logo-integratie 
 • Onder­houd op afstand &
  ser­vice ter plaatse 
 • AVG-con­for­me beelden 
 • Weer­ga­ve van
  weer­som­stan­dig­he­den
 •  
 • 4K UPGRADE
  20 € meer per maand 
AVG-conforme 

Autarkic 

incl. huur van came­ra-appa­ra­tuur
& instal­la­tie
475,
95 

per maand excl. btw
 • Came­ra­sys­teem
 • Uni­ver­se­le LTE-camera 
 • Full HD 
 • ato­no­me werk­ing op
  zonne-energie
 • Instal­la­tie van een
  mobie­le mast (8 m)
 • Instal­la­tie en Demon­ta­ge
  (Duit­s­land & Nederland)
 • BauTV+ Fea­tures
 • onbe­perkt aan­tal
  gebruikers 
 • mobie­le net­werk­kos­ten
  inbegrepen 
 • beel­dops­lag om de 15 min 
 • auto­ma­ti­sche tijdsverloop 
 • downloadfunctie 
 • logo-integratie 
 • Onder­houd op afstand &
  ser­vice ter plaatse 
 • AVG-con­for­me beelden 
 • Weer­ga­ve van
  weer­som­stan­dig­he­den
AVG-CONFORME 

Speciaal 

incl. huur van came­ra-appa­ra­tuur
& instal­la­tie
859,
95 

per maand excl. btw
 • Came­ra­sys­teem
 • Draai­ba­re Full HD
  pan­o­r­ami­sche came­ra
  voor meer­de­re opnames
 • Ver­eis­te: 230 V ter plaatse 
 • Mon­ta­ge van een
  15 m mast
 • Instal­la­tie en Demon­ta­ge
  (Duit­s­land & Nederland)
 • BauTV+ Fea­tures
 • onbe­perkt aan­tal
  gebrui­kers
 • mobie­le net­werk­kos­ten
  inbegrepen 
 • beel­dops­lag om de 15 min 
 • auto­ma­ti­sche tijdsverloop 
 • downloadfunctie 
 • logo-integratie 
 • Onder­houd op afstand &
  ser­vice ter plaatse 
 • AVG-con­for­me beelden 
 • Weer­ga­ve van
  weersomstandigheden 
 • Een pan­o­r­amisch beeld 
 • Twee 16:9 beeldopnames 
AVG-CONFORME 

Een reis naar de bouw­p­la­ats kost vaak meer dan 1 maand van onze basiso­plos­sing (24 maanden).