Bouw­p­la­ats mar­ke­ting: Com­mu­nice­er op de juis­te manier met video’s

Bouwplaatsvideo’s in de mar­ke­ting funnel

Voor een suc­ces­vol­le bouw­p­la­ats­mar­ke­ting moe­ten alle fasen van de mar­ke­ting­t­rech­ter met de juis­te inhoud wor­den bestreken.

In de bewust­ma­kings­fa­se moe­ten poten­tië­le klan­ten bewust wor­den gema­akt van het bedri­jf en zijn aan­bod. Er kun­nen bij­vo­or­beeld trai­lers of adver­ten­ties wor­den gebruikt om de inter­es­se van de klant te wekken.

In de over­wegings­fa­se beki­jkt de klant het aan­bod nader en ver­ge­li­jkt het met ande­re opties. Daa­rom moet infor­ma­tie over de voor­de­len en de kwa­li­te­it van het aan­bod wor­den gecom­mu­nice­erd. Dit kan bij­vo­or­beeld met ver­kla­ren­de films en interviewvideo’s.

In de con­ver­sie­fa­se kun­nen pro­duct­clips en web­i­nars de klant tot de uit­ein­de­li­jke aan­ko­op­bes­lis­sing brengen.

Time-lap­se & live­streams zijn geschikt in alle mar­ke­ting­fa­sen en kun­nen heel goed wor­den gecom­bi­neerd met ande­re videotypes.

Marketing für Baustellen mit Videos - Marketingfunnel

Time-lap­se video’s in bouwplaatsmarketing

“Een beeld zegt meer dan 1000 woor­den” is een bekend gezegde. Wat kan meer zeg­gen dan 1000 foto’s? Com­ple­xe pro­ces­sen die in wer­ke­li­jk­heid vele maan­den duren, kun­nen met time-lap­se video’s in een paar minu­ten wor­den getoond. Door de bij­zon­de­re eigenschap dat time-lap­se video’s de bouw van een gebouw docu­men­te­ren, kun­nen ze in alle fasen van de mar­ke­ting­fun­nel wor­den gebruikt.

Video afs­pe­len over Timel­ap­se-Kame­ra zeich­net Bau­stel­le auf — Titel­bild für Video

Bouw­p­la­ats­com­mu­ni­ca­tie met live streams

Live­streams die de bouw van een gebouw docu­men­te­ren, kun­nen wor­den gebruikt op diver­se mar­ke­ting­ka­na­len, waar­door gebrui­kers ove­ral ter wereld het com­fort heb­ben dat ze als eers­te de voort­gang zien en niets missen.

Waa­rom video’s niet mogen ontbre­ken in de com­mu­ni­ca­tie op de bouwplaats

Lede­reen houdt van video’s

Zo snel moge­l­ijk infor­ma­tie ver­kri­j­gen met wei­nig moei­te — dat is wat video’s bie­den. Dit is waar­schi­jn­li­jk een van de rede­nen waa­rom video-inhoud goed is voor een der­de van het inter­net­ge­bruik. Vol­gens de Media Acti­vi­ty Gui­de 2022 keken 14- tot 69-jari­ge Duit­sers in 2022 gemid­deld 34 minu­ten per dag naar gra­tis online video’s.

Video’s ver­be­te­ren je on-page SEO

Een ran­king­fac­tor bij Goog­le is de gemid­del­de tijd die bez­oe­kers op de web­site door­bren­gen. Kor­te & infor­ma­tie­ve video’s kun­nen niet alleen veel ver­ke­er gener­e­ren, maar ook deze tijd ver­ho­gen. Vol­gens onderz­oek bren­gen inter­net­ge­brui­kers 88% meer tijd door op web­sites met video’s.

Video’s geven uit­leg over com­ple­xe feiten

Vol­gens een stu­die van For­res­ter is één minuut video even effec­tief als 1,8 mil­joen woor­den. Ver­moe­de­li­jk zal de trend zich voort­zet­ten. Denk aan hoe vaak u ver­schil­len­de tuto­ri­als op You­Tube hebt beke­ken of hoe suc­ces­vol de lan­ce­ring van Reels en Tik­Toks is geweest.

Video’s pro­fi­te­ren van mobie­le boom

Smart­phones maken het moge­l­ijk om altijd en ove­ral video’s te beki­jken. Het wereld­wij­de mobie­le data­ver­ke­er is tus­sen 2017 en 2022 meer dan 8 keer toe­ge­no­men, waar­bij het video­ver­ke­er het groots­te deel van deze toe­na­me voor zijn reke­ning neemt. In dez­elf­de peri­ode van vijf jaar nam het ver­ke­er meer dan 10 keer toe.

Bevei­lig nu uw gids voor bouw­p­la­ats­mar­ke­ting met video’s

De vol­gen­de inhoud wacht op u:

Kri­jg een over­zicht van 9 soor­ten video’s en hoe ze in de mar­ke­ting fun­nel pas­sen. Leer hoe time-lap­se en live­streams ide­aal gebruikt kun­nen wor­den in uw bouw­p­la­ats­com­mu­ni­ca­tie. Leer alles wat u moet weten om met suc­ces bouw­p­la­ats­mar­ke­ting met video­con­tent te star­ten aan de hand van meer dan 5 best prac­ti­ces van ver­schil­len­de bedrijven.

    *verp­licht

    NEXT LEVEL BAUSTELLENMARKETING mit ZEITRAFFER, LIVESTREAM und Co.