Bouw­p­la­ats­do­cu­men­ta­tie con­form de wet­ge­ving inzake gegevensbescherming

Wilt u uw bouw­p­la­ats bewa­ken om de voort­gang van de werk­zaam­he­den te docu­men­te­ren of om te con­tro­le­ren of de vei­lig­heids- en gezond­heids­vo­or­schrif­ten wor­den nageleefd?

Iede­reen die gebruik maakt van came­ra­sys­te­men voor de bouw­p­la­ats kri­jgt te maken met gege­vens­be­scher­ming. Er wor­den immers moge­l­ijk per­so­ons­ge­ge­vens verz­a­meld tij­dens de bouwplaatsdocumentatie.

Piktogramm - datenschutzkonforme Baustellendokumentation mit Baustellenkameras

De Alge­mene Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (GDPR) bepaalt hoe met deze gege­vens moet wor­den omge­ga­an. Dit is bin­dend voor de hele EU. Om het risi­co op juri­di­sche con­flic­ten te mini­ma­li­se­ren, heeft Net­Co bij alle oplos­sin­gen van­af het begin reke­ning gehou­den met gegevensbescherming.

Camera’s gege­vens­be­scher­ming-con­form op de bouw­p­la­ats gebrui­ken — maar hoe?

Bij het gebruik van camera’s voor docu­men­ta­tie is het abso­luut nood­za­ke­li­jk om te vol­doen aan de Alge­mene ver­or­de­ning gege­vens­be­scher­ming, afge­kort AVG. Op het moment dat per­so­nen of ken­te­kens van voer­tu­igen dui­de­li­jk (!) iden­ti­fice­er­baar zijn, moe­ten de wet­te­li­jke voor­schrif­ten wor­den nage­l­eefd bij het gebruik van camera’s en moe­ten oplos­sin­gen wor­den gebruikt die een gege­vens­be­scher­ming­scon­for­me werk­ing garanderen.

Test de ver­ge­li­jking­s­schuif en maak de afbeel­ding AVG-conform!

Check­list AVG ver­eis­ten voor bouwplaatscamera’s:

Checkliste weiß

De ver­schil­len­de bouwste­nen van het Net­Co oplossingspakket:

Per­so­nen anoni­mi­se­ren:
Een com­plex (AI) algo­rit­me her­kent en onder­scheidt per­so­nen, auto’s en bou­w­voer­tu­igen. Per­so­nen kun­nen onher­ken­baar wor­den gema­akt door pixelering.

Ver­mijd gevoeli­ge gebie­den:
Open­ba­re pla­atsen, stra­ten of gebou­wen kun­nen sta­tisch gepi­xeld zijn.

Vri­je bes­lis­sing over publi­ca­tie:
U bes­list zelf waar uw opna­me wordt gepu­bli­ce­erd. Kies vrij of u het alleen intern, in uw archief of op een open­ba­re pagi­na wilt publiceren.

Moder­ne bouwplaatsdocumentatie

Onze bouw­p­la­ats web­cam biedt u tal­ri­jke mogelijkheden: 

Wij advi­se­ren u over bouwplaatsdocumentatie

Heb­ben we uw inter­es­se gewekt? Wij advi­se­ren u graag per­so­on­lijk en infor­me­ren u over AVG-con­for­me bouwplaatsdocumentatie.

Gebruik het cont­act­for­mu­lier, stuur ons een e‑mail of bel ons — wij hel­pen u graag.

Baustellen-Webcam wird für die Baustellendokumentation montiert

Nu gra­tis advies krijgen    * Pflicht­feld

    Optio­n­ele infor­ma­tie die ons helpt om u zo snel moge­l­ijk een bin­dend aan­bod te verstrekken: 

    Pri­va­cy­beleid