U hebt alleen maar een bouw­p­la­ats­ca­me­ra nodig om uw pro­ject altijd in de gaten te kun­nen houden.

Onze­ker­he­den over de voort­gang of pro­ce­du­res op uw bouw­p­la­ats kos­ten u veel geld — met BauTV+ is dat ver­le­den tijd. Ont­dek hoe dit moge­l­ijk is in de video in min­der dan 60 s. 

Video afs­pe­len over Minia­tur­bild Bau­do­ku­men­ta­ti­on mit Bau­stel­len-Web­cams und BauTV+

Onze­ker­he­den over de voort­gang of pro­ce­du­res op uw bouw­p­la­ats kos­ten u veel geld — met BauTV+ is dat ver­le­den tijd. Ont­dek hoe dit moge­l­ijk is in de video in min­der dan 60 s.

Volg bouw­pro­jec­ten op elk moment online — bouwplaatscamera’s van NetCo

Een indruk kri­j­gen van de hui­di­ge staat van het werk of het docu­men­te­ren van bouw­pro­jec­ten op de lan­ge ter­mi­jn — bouwplaatscamera’s wor­den tegenwo­or­dig in aller­lei toepassingsscenario’s gebruikt.

Com­mer­cie­el ver­kri­jg­ba­re camera’s wor­den vaak ten onrech­te gebruikt als bouwplaatscamera’s om de kos­ten zo laag moge­l­ijk te hou­den. Dit leidt tot fou­ten en sto­r­in­gen die mee­s­tal pas wor­den opge­merkt als het al te laat is. Als u uw bouw­pro­ject pro­fes­sio­neel en intel­li­gent wilt docu­men­te­ren of con­tro­le­ren, moet u een spe­cia­le bouw­p­la­ats­ca­me­ra gebruiken.

Wij van Net­Co rus­ten u uit met pro­fes­sio­n­ele bouwplaatscamera’s. Onze holis­ti­sche diens­ten onder­steu­nen zowel bou­whe­ren als bouw­be­drij­ven in de prak­ti­jk: pro­ject­be­heer vanuit het thuis­kan­to­or, kwa­li­te­i­ts­be­wa­king of logis­tie­ke werk­zaam­he­den — het loont om te vertrou­wen op een bouwwebcam.

U bevindt zich in goed gezelschap!

BREMER_Logo_Reinzeichnung
Logo klebl
Logo Leonhard Weiss Bauunternehmung
Logo Max Bögl
Arvato Logo - Baustellen-Webcam Kunde
Logo von CA IMMO - Baustellen-Webcam Kunde
Instone Real Estate Logo - Baustellen-Webcam Kunde
Logo von OFB Projektentwicklung - Baustellen-Webcam Kunde

Mis­schien weet u dit:

Bauleitender ohne Baustellenkameras gestresst
Veel bedrij­ven bes­ef­fen niet dat ze hun bouw­p­la­ats de klok rond in de gaten kun­nen houden.

Uw oplos­sing: NetCo’s stress­vri­je docu­men­ta­tie met bouwplaats-webcams

Baustellen-Webcam wird zur Baustellendokumentation positioniert

Prak­ti­jk­vers­lag over het gebruik van bouwplaatscamera’s

DEUTSCHE WOHNWERTE GmbH & Co. KG

Deutsche Wohnwerte Logo
Fallbeispiel Kunde NetCo Baustellen-Webcam_Deutsche Wohnwerte_Quadrat für Smartphone
Ach­ter­grond van de klant: 
Ont­werpt, ont­wik­kelt en rea­li­se­ert als pro­jec­tont­wik­kel­a­ar & bou­wer zowel resi­den­tië­le als com­mer­cië­le wijken van hoge kwaliteit. 

Inter­view vragen:

Waar zag u de voor­de­len of toe­ge­voeg­de waarden?

Wat vond u goed aan de oplossing?

Gege­vens­be­scher­ming bij het gebruik van bouwplaatscamera’s

DSGVO-konform verpixelte Aufnahmen von Baustellenkameras

Wan­neer een came­ra op een bouw­p­la­ats wordt gebruikt, moet ook reke­ning wor­den gehou­den met de richt­li­j­nen voor bescher­ming van gege­vens. Het nauw­keu­rig vol­gen van de voort­gang van de bouw levert immers poten­tie­el gevoeli­ge en per­so­on­lijke inhoud op.

Klan­ten die bij ons bouwplaatscamera’s goed­koop huren of kopen, hoe­ven zich geen zor­gen te maken over pro­ble­men met gegevensbescherming.

Onze oplos­sin­gen zijn AVG-con­form. Dit bes­paart u veel gedoe met opna­mes op de bouw­p­la­ats, zodat u zich kunt con­cen­tre­ren op uw pro­ject­be­heer en orga­ni­sa­to­ri­sche taken.

De krach­ti­ge came­ra­sys­te­men pixele­ren auto­ma­tisch gevoeli­ge inhoud voor weer­ga­ve en ops­lag in onze “BauTV+”.

Zo een­vou­dig is het met
een bouwplaatscamera

Anrufen um Baustellen-Webcam zu bestellen - Grafik

Stap 1

Boek een gra­tis advie­saf­spraak en kri­jg indi­vi­dueel advies over uw bouwproject.

BauTV+ mit Baustellen-Webcam wählen - Grafik

Stap 2

Kies uw BauTV+ pak­ket & onze tech­nie­kers doen de rest.

HD Baustellen-Webcam Aufnahmen in BauTV+ abrufen - Grafik

Stap 3

Nu hebt u altijd een over­zicht van uw bouw­p­la­ats. Aan het ein­de van uw bouw­pro­ject ont­vangt u een com­ple­te bouw­do­cu­men­tai­re & een spec­ta­cu­lai­re time-lap­se film voor de eeuwigheid.

Start uw zor­ge­lo­ze bouwplaatsdocumentatie 

Bouwplaatscamera’s van Net­Co — krach­ti­ge came­ra­sys­te­men, per­so­on­lijke klantenservice

Wij heb­ben jaren­lan­ge erva­ring met de instal­la­tie van pro­fes­sio­n­ele bouwplaatscamera’s. In heel Euro­pa bege­lei­den wij com­ple­xe bouw­pro­jec­ten met came­ra-oplos­sin­gen op maat.

Het online por­taal “BauTV+” biedt u oplos­sin­gen die geschikt zijn voor dage­li­jks gebruik om ove­ral en altijd te vol­gen wat er op de bouw­p­la­ats gebe­urt. Of u nu een klant, inves­teer­der, inge­nieur of pro­ject­ma­na­ger bent — u hebt gemak­ke­li­jk toe­gang tot de inhoud die voor u rele­vant is.

Bij Net­Co huurt u bouwplaatscamera’s tegen een voor­de­li­ge prijs. Uit­ge­brei­de diens­ten maken ons aan­bod compleet.

Bauleitender dank Baustellenkameras keine Probleme
… mis het niet!

Nu gra­tis advies krijgen


  * Pflicht­feld

  Optio­n­ele infor­ma­tie die ons helpt om u zo snel moge­l­ijk een bin­dend aan­bod te verstrekken: 

  Pri­va­cy­beleid

  Wat klan­ten vaak vragen:

  Bouw­p­la­ats­do­cu­men­ta­tie betekent:

  • Obser­va­tie van de voort­gang van de bouw met een of meer (mee­s­tal groothoek)camera’s via internet.
  • Tij­dens de bouw­fa­se kunt u snel en een­vou­dig een actueel beeld kri­j­gen van wat er op de bouw­p­la­ats gebeurt.
  • Met name bouw­ma­na­gers kun­nen meer­de­re bouw­p­la­atsen in de gaten hou­den en zich­zelf lan­ge rei­zen besparen.
  • Inves­teer­ders en hun finan­cier­ders kun­nen zien dat hun geld “werkt”.
  • Een bouw­p­la­ats­ca­me­ra is een popu­lair mar­ke­ting­in­stru­ment voor bou­wers, bij­vo­or­beeld om aan het eind van het pro­ject een time-lap­se-film te maken.

  Bouw­p­la­ats­be­wa­king betekent:

  • Bou­wers en bouw­be­drij­ven wil­len hun bouw­p­la­ats bescher­men, vooral tegen dief­s­tal en vandalisme.
  • Als dit gebe­urt, moet onmid­del­li­jk alarm wor­den gesla­gen zodat de daders wor­den gepakt of op zijn minst gestoord.
  • Video­be­wa­king op de bouw­p­la­ats werkt vol­gens het trap-and-trace-prin­ci­pe of door mid­del van vir­tue­le hekken.
  • Bouw­p­la­ats­be­wa­king is niet het ’s nachts ops­la­an van indi­vi­du­ele beel­den op een onver­lich­te bouwplaats.

  Of u een bouw­p­la­ats­web­cam huurt of koopt, hangt af van ver­schil­len­de fac­to­ren. Wij geven u hier graag advies over.

  Wat zijn de argu­men­ten voor huren?

  • Came­ra­sys­te­men voor bui­ten op bouw­p­la­atsen kun­nen duur zijn.
  • Kor­te pro­ject­du­ren van min­der dan 18 maan­den zijn mee­s­tal goed­ko­per in totaal­prijs bij verhuur.
  • Bij ver­huur hoeft u zich geen zor­gen te maken over garan­tie en service.
  • Vanuit com­mer­cie­el oog­punt kan huren zin­vol zijn, omdat de kos­ten onmid­del­li­jk kun­nen wor­den afge­schre­ven (geen investering).
  • Via onze huur­pool heeft u altijd toe­gang tot de nieuws­te tech­no­lo­gieën en diver­se systemen.

  Wat zijn de argu­men­ten voor kopen?

  • U wilt het came­ra­sys­teem in ver­schil­len­de opeen­vol­gen­de pro­jec­ten gebruiken.
  • Belas­ting­re­de­nen spre­ken voor een aan­koop — de came­ra kan een inves­te­rings­goed zijn — afschrij­ving tot 4 jaar mogelijk.
  • U bent vertrouwd met de tech­no­lo­gie en hebt geen ver­de­re exter­ne onder­ste­u­ning nodig voor uw projecten.

  Met Net­Co kunt u bes­lis­sen wie het sys­teem installeert:

  Zelf instal­le­ren door uw eigen per­so­neel: “Respect die het zelf doet” is bekend uit de recla­me. In prin­ci­pe geldt dit ook voor onze came­ra-oplos­sin­gen. Net­Co levert kant-en-kla­re sys­te­men via DHL, die door uw eigen per­so­neel kun­nen wor­den inge­steld en in gebruik geno­men. Tij­dens de inge­bruik­na­me biedt Net­Co onder­ste­u­ning per tele­foon of via toe­gang op afstand.

  Net­Co Full-Ser­vice: Came­ra-instal­la­tie­p­la­atsen zijn ech­ter vaak onto­eg­an­ke­li­jk zon­der extra hulp­mid­de­len zoals werk­plat­forms of lad­ders. Vei­lig­heids­vo­or­schrif­ten op de bouw­p­la­ats ver­ei­sen dat alleen opge­leid per­so­neel de instal­la­tie mag uit­voe­ren. Net­Co inst­al­le­ert in heel Duit­s­land en Euro­pa. Als u wilt, hoeft u zich ner­gens zor­gen over te maken. Van de plan­ning tot de leve­ring van het per­fec­te came­ra­beeld, Net­Co ver­zorgt alle diens­ten, inclu­sief de AVG-afhandeling.

  Net­Co stu­urt u geen exter­ne bedrij­ven of ondera­an­ne­mers. Opge­lei­de spe­cia­lis­ten komen recht­s­treeks naar u toe.

  Een heel een­vou­dig antwoord:

  Het risi­co van dief­s­tal en/of van­da­lis­me gaat over op de klant wan­neer deze het huur­ob­ject in ont­vangst neemt. Er zijn moge­l­ijk­he­den om een der­ge­li­jk sys­teem te dek­ken via uw bouw­p­la­ats­ver­ze­ke­ring. Dit moet in elk afzon­der­li­jk geval wor­den vastgesteld.

  De loca­tie van het sys­teem is vaak bepa­lend voor het risico.

  Er zijn zeker toe­pas­sing­sge­bie­den waar een GoPro- of Brin­no-came­ra nut­tig kan zijn. Deze pro­duc­ten beho­ren natu­ur­li­jk tot een heel ande­re prijs­ca­te­go­rie. Over de vol­gen­de vra­gen moet u inten­sie­ver naden­ken als u docu­men­ta­tie voor de lan­ge ter­mi­jn plant. 
  1. Wor­den mijn opna­mes vei­lig opgeslagen?
  2. Wat gebe­urt er met de opna­men als de came­ra wordt gesto­len of defect is?
  3. Hoe kan ik er zeker van zijn dat de came­ra meer­de­re maanden/jaren stroom kri­jgt zon­der dat ik de bat­te­ri­jen moet vervangen?
  4. Wat gebe­urt er als de came­ra van het licht­net wordt los­ge­kop­peld of geen foto’s maakt? Zal iemand het merken?
  5. Kan ik tij­dens de bouw­fa­se op afstand toe­gang kri­j­gen tot de opnames?
  6. Wat als de geheu­gen­ka­art van de came­ra vol is?
  7. Hoe zit het met de ver­eis­ten voor gegevensbescherming?
  8. Wie zorgt gedu­ren­de het hele pro­ject (betrouw­baar) voor het camerasysteem?
  Net­Co heeft de juis­te antwoorden: 

  Tegenwo­or­dig bete­kent hoge reso­lu­tie mee­s­tal dat de bouw­p­la­ats­web­cam beel­den levert in de zogen­aam­de full HD-reso­lu­tie. Net zoals u het kent van uw TV thuis. Deze camera’s heb­ben een beeld­for­maat van 1980*1080 pixels (1080p) en zijn pre­ci­es de model­len die gewoon­lijk in het stan­da­ar­daan­bod van Net­Co zijn opgenomen.

  Als alter­na­tief zijn er de zogen­aam­de “4K-camera’s”, die een reso­lu­tie heb­ben van 3840x2160 pixels, ofwel 8 megapixels.

   

  Als het gaat om het ana­ly­se­ren van veel details in het beeld, bereikt u uw gren­zen met een Full HD-came­ra. Dan is het zin­vol om na te den­ken over het gebruik van spiegelreflexcamera’s, die beel­den pro­du­ce­ren met 24 mega­pi­xels of meer.

   

  Als u dit onder­werp “reso­lu­tie & mega­pi­xels” inten­sie­ver wilt behan­delen, biedt Wiki­pe­dia ant­wo­or­den in gecom­pri­meer­de vorm: direc­te link

  Net als bij foto­gra­fie is de loca­tie voor de came­ra een cru­cia­al punt.

  Bij het plan­nen van de offer­te is het heel belan­gri­jk dat wij met u pra­ten over het bouw­pro­ject en de cameralocatie.

  In prin­ci­pe kan de bouw­p­la­ats­web­cam bij­na ove­ral wor­den gemon­teerd. Bouw­p­la­ats­con­tai­ners, plat­te daken, bouw­bor­den of kra­nen zijn popu­lair. Als al deze opties uit­ges­lo­ten zijn, kan onze mobie­le masto­plos­sing uit­komst bie­den. Dit moet per geval wor­den besproken.

  Een ande­re belan­gri­jke vraag is: Is er elek­tri­ci­teit in de buurt? Zo niet, geen pro­bleem, dan is een auto­no­me zon­ne-ener­gie instal­la­tie de oplossing.

  De vraag is enigs­zins sub­jec­tief, maar wij pro­be­ren u objec­tie­ve rede­nen te geven waa­rom Net­Co een goe­de keu­ze is:

  1. Erva­ring: De mede­wer­kers van Net­Co ken­nen de markt en de eisen van een came­ra-oplos­sing: de eers­te web­cam werd al in 1999 door Net­Co geïnst­al­le­erd op de Bro­cken, de hoogs­te berg van het noor­den. Sinds­dien zijn er enke­le dui­zen­den camera’s geïnst­al­le­erd, die bij­na alles heb­ben gedo­cu­men­teerd, van een gezins­wo­ning tot een con­cert van Bon Jovi en “Tower One” in Frankfurt.
  2. Bin­ding: U ont­vangt onmid­del­li­jk een pas­send aan­bod. Indi­vi­dueel afge­stemd op uw bouw­pro­ject, tegen een prijs die al bij het begin vast­ligt. Er zijn geen ver­bor­gen extra kos­ten, toes­la­gen of klei­ne lettertjes.
  3. Snel: Zodra de bestel­ling is gepla­atst, kan het sys­teem bin­nen enke­le dagen wor­den geïnst­al­le­erd. Ver­zend­sys­te­men zijn uit voor­raad leverbaar.
  4. Fle­xi­bel: Een bouw­p­la­ats heeft vaak ver­ras­sin­gen in pet­to. De mede­wer­kers van Net­Co zijn zich hier­van bewust en heb­ben mee­s­tal een goe­de oplos­sing voor het betref­fen­de probleem.
  5. Com­pe­ten­tie: Net­Co heeft een com­pe­tent team: meer dan 10 mede­wer­kers wer­ken in Sales & Ser­vice voor camera-oplossingen.
  6. Kwa­li­te­it: Ach­ter het came­ra­team sta­an 15 gekwa­li­fice­er­de soft­ware- & hard­ware­ont­wik­kel­a­ars die de pro­duc­ten en oplos­sin­gen voort­du­rend ver­der ont­wik­kelen. De came­ra­sys­te­men bes­ta­an uit hoog­waar­di­ge com­po­nen­ten, getest voor con­tinu gebruik.
  7. Betrouw­baar: Net­Co is sinds 1997 actief op de markt in ver­schil­len­de sec­to­ren. Veel van de wer­k­ne­mers wer­ken al meer dan 20 jaar bij het bedri­jf.  Er is nau­we­li­jks fluc­tua­tie. Net­Co heeft altijd zijn eigen juni­or mede­wer­kers opgeleid.

  Net­Co mede­wer­kers zijn DROOMERS, DENKERS, MAKERS — wij leven ons bedrijfsmotto!

  FAQ - Piktogramm
  NetCo Baustellen-Webcam Logo

  Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH
  Am Mön­chen­fel­de 13
  38889 Blan­ken­burg (D)
  Tel.: + 49 3944 950–0
  E‑Mail:

  Bereichsleiter Baustellenkamera - Thomas Graßmann

  Uw cont­act­per­so­on
  Tho­mas Graß­mann
  Hoofd Klant­cen­trum Bouw­p­la­ats­ca­me­ra
  Tel.: +49 3944 950–41
  E‑Mail: