AVV

1. Alge­meen

Deze alge­mene ver­ko­op­vo­or­waar­des, leve­ring, aan­bod en beta­ling zijn van toe­pas­sing op alle leve­ring­s­con­trac­ten en op de gehe­le zake­li­jke rela­tie tus­sen Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH, hier­na NETCO genoemd, en de koper. Ande­re voor­waar­den dan deze, in het bij­zon­der alge­mene voor­waar­den van de koper, zijn niet van toe­pas­sing, zelfs indi­en NETCO zich daar niet uit­druk­ke­li­jk tegen verzet.De aan­koop erkent deze alge­mene voor­waar­den uiter­li­jk bij de aan­vaar­ding van de goe­de­ren. Voor het overi­ge zijn de rele­van­te bepa­lin­gen van het Duit­se Bur­ger­li­jk Wet­boek (Bür­ger­li­ches Gesetz­buch) en het Duit­se Wet­boek van Koop­han­del (HGB) van toepassing.

 

2. Slui­ting van het contract

Alle con­trac­tue­le onder­han­de­lin­gen tus­sen par­ti­jen, tele­fo­nisch gema­ak­te afs­pra­ken of ande­re regel­in­gen, in het bij­zon­der wij­zi­gin­gen van de con­trac­tue­le afs­pra­ken, die­nen schrift­e­li­jk te geschie­den en, voor zover zij afwi­jkin­gen van de oor­spr­on­ke­li­jk overe­en­ge­ko­men koopo­vere­en­komst bevat­ten, schrift­e­li­jk door NETCO te wor­den goed­ge­keurd. Door de koper bij NETCO gepla­ats­te bestel­lin­gen wor­den pas rechts­gel­dig na schrift­e­li­jke order­be­ves­ti­ging door NETCO.

De schrift­e­li­jke order­be­ves­ti­ging wordt ver­van­gen door de fac­tuur indi­en de order onmid­del­li­jk door NETCO wordt uit­ge­voerd. Offer­tes van NETCO zijn vri­j­b­lij­vend, ten­zij het bin­den­de karak­ter van de offer­te schrift­e­li­jk is vast­ge­legd. NETCO is met name niet verp­licht een aan­ko­o­paan­bod te aan­vaar­den indi­en de bestel­ling is gepla­atst op basis van een cir­cu­lai­re en/of een prijs­lijst. In de regel ver­ze­kert NETCO alle con­trac­tue­le diens­ten bij een han­dels­kre­diet­ver­ze­keraar. Indi­en deze wei­gert de koopp­rijs te ver­ze­ke­ren tegen insol­ven­tie van de koper of ver­ge­li­jk­ba­re omstan­dig­he­den, is NETCO gerech­tigd zich van de bestel­ling terug te trek­ken. Deze alge­mene voor­waar­den maken inte­gr­aal deel uit van elke aan­bie­ding van NETCO.

 

3. Pri­j­zen

De pri­j­zen zijn in euro, exclu­sief ver­pak­king, plus de op de dag van fac­tu­re­ring gel­den­de wet­te­li­jke belas­ting over de toe­ge­voeg­de waar­de, als­me­de de wet­te­li­jke leveringskosten.

 

4. Leve­ring

Door NETCO opge­ge­ven lever­tij­den zijn in het alge­meen niet bin­dend, ten­zij in indi­vi­du­ele geval­len uit­druk­ke­li­jk schrift­e­li­jk vas­te data zijn overe­en­ge­ko­men. In dit geval ver­bindt NETCO zich ertoe de koper onmid­del­li­jk schrift­e­li­jk in ken­nis te stel­len van ver­wach­te ver­tra­gin­gen in de leve­rings­da­tum. Indi­en een door NETCO aan­ge­kon­dig­de ver­wach­te leve­rings­da­tum voor de koper onr­e­de­li­jk wordt ver­tra­agd, heeft de koper het recht NETCO een rede­li­jke respijt­ter­mi­jn te stel­len en zich na het vruch­te­loos ver­stri­jken van deze ter­mi­jn geheel of gedeel­t­e­li­jk uit de koopo­vere­en­komst terug te trekken.

In geval van her­ro­e­ping zijn ver­de­re vor­de­rin­gen uit­ges­lo­ten; vor­de­rin­gen tot scha­de­verg­oe­ding wegens wan­pre­sta­tie of wegens ver­tra­ging zijn eve­neens uit­ges­lo­ten, ten­zij een wet­te­li­jke ver­te­genwo­or­di­ger of pla­ats­ver­van­ger van NETCO zich schul­dig maakt aan gro­ve nala­tig­heid of opzet ter zake.Een schrift­e­li­jk overe­en­ge­ko­men leve­rings­da­tum wordt tel­kens op pas­sen­de wij­ze ver­lengd in geval van bedri­jfssto­r­in­gen, sta­king, uit­s­lui­ting, niet-leve­ring door de toele­ver­an­cier en in ande­re geval­len die bui­ten de invloedss­feer van NETCO lig­gen. NETCO zal ech­ter de klant op de hoog­te stel­len indi­en zij ken­nis kri­jgt van omstan­dig­he­den die de schrift­e­li­jk overe­en­ge­ko­men lever­tijd verlengen.De leve­ring geschiedt voor reke­ning van de koper. Bij de over­dracht van de goe­de­ren aan de ver­voer­der gaat het risi­co van onop­zet­te­li­jk ver­lies en bescha­di­ging van de goe­de­ren over op de koper. NETCO ver­bindt zich ertoe een trans­port­ver­ze­ke­ring af te slui­ten voor de goe­de­ren naar de door de koper opge­ge­ven pla­ats van over­han­di­ging ten bed­ra­ge van de dek­king van de koopp­rijs, ten­zij de koper uit­druk­ke­li­jk afziet van het afs­lui­ten van deze trans­port­ver­ze­ke­ring. De kos­ten van de trans­port­ver­ze­ke­ring zijn voor reke­ning van de koper. Deel­le­ve­rin­gen door NETCO zijn toegestaan.

 

5. Eigen­doms­vo­or­be­houd, ver­pan­ding, overdracht

NETCO bli­jft eigen­aar van de gele­ver­de goe­de­ren en diens­ten tot vol­le­di­ge beta­ling van de koopp­rijs inclu­sief even­tue­le ver­tra­gings­ren­te en juri­di­sche kos­ten. Tot aan de eigen­dom­so­ver­dracht mag de koper de goe­de­ren niet ver­pan­den of tot zeker­heid aan der­den over­dra­gen. Voor de over­dracht van de rech­ten van de koper aan der­den is de schrift­e­li­jke toes­tem­ming van NETCO ver­eist. Indi­en de onder eigen­doms­vo­or­be­houd door NETCO gele­ver­de zaken in beslag wor­den geno­men of ver­be­urd wor­den ver­kla­ard, is de koper verp­licht NETCO hier­van onmid­del­li­jk op de hoog­te te stel­len. Hij draagt alle kos­ten in ver­band met de vri­j­ga­ve van de goederen.

De koper is gerech­tigd de goe­de­ren in de nor­ma­le gang van zaken te ver­ko­pen, mits hij niet in ver­zu­im is met de nako­ming van zijn verp­licht­in­gen jegens NETCO en geen ande­re overe­en­kom­s­ten hier­mee in strijd zijn. Het risi­co van ver­lies, bescha­di­ging of slij­ta­ge gedu­ren­de de peri­ode van eigen­doms­vo­or­be­houd is voor reke­ning van de koper.

Indi­en de koper de goe­de­ren met ande­re zaken com­bi­neert, ver­werft NETCO de mede-eigen­dom van de gecom­bi­neer­de zaken in ver­hou­ding tot de waar­de van de ande­re zaken gecom­bi­neerd met de goe­de­ren van NETCO.

6. Aft­re­ding, beëindiging

Ten­zij anders overe­en­ge­ko­men is de koper te allen tij­de gerech­tigd de met NETCO ges­lo­ten koopo­vere­en­komst te ont­bin­den. Indi­en de ontb­in­ding pla­ats­vindt om rede­nen die niet tot de ver­ant­wo­or­de­li­jk­heid van NETCO beho­ren, is de koper verp­licht de vol­le­di­ge koopp­rijs te beta­len voor de op het moment van ont­vangst van de ontb­in­dings­ver­kla­ring reeds gepro­du­ceer­de leve­rin­gen en ver­rich­te diens­ten. Voor op dat moment nog niet ver­vaar­dig­de pro­duc­ten of nog niet ver­rich­te diens­ten is de koper aan NETCO een for­fai­taire scha­de­verg­oe­ding ver­schul­digd ter groot­te van 60% van de koopp­rijs indi­en de ontb­in­ding pla­ats­vindt bin­nen een peri­ode van 30 dagen voor de ver­wach­te leveringsdatum.

In alle ande­re geval­len is de koper aan NETCO een for­fai­taire scha­de­verg­oe­ding ver­schul­digd ten bed­ra­ge van 40% van de koopp­rijs, ten­zij de koper een gerin­ge­re scha­de bew­ijst. NETCO is gerech­tigd om in pla­ats van de for­fai­taire scha­de­verg­oe­ding de wer­ke­li­jk gele­den aan­toon­ba­re scha­de te vor­de­ren. Indi­en de klant zijn beta­lin­gen of de nako­ming van ande­re uit de overe­en­komst met NETCO voort­v­loei­en­de verp­licht­in­gen niet nakomt, indi­en hij ophoudt met beta­len of indi­en een aanvraag tot het instel­len van een fail­lis­se­ments- of gerech­te­li­jk akko­ord wordt inge­diend tegen zijn ver­mo­gen of dat van zijn wet­te­li­jke ver­te­genwo­or­di­gers, heeft NETCO het recht de overe­en­komst met onmid­del­li­jke ingang te beëin­di­gen en scha­de­verg­oe­ding wegens wan­pre­sta­tie te vorderen.

 

7. Garan­tie

NETCO geeft garan­tie in het geval dat de gele­ver­de goe­de­ren geen mate­rië­le of ver­werkings­fou­ten ver­to­nen die de waar­de of de geschikt­heid voor het nor­ma­le gebruik of het krach­tens de overe­en­komst veronder­s­tel­de gebruik teniet doen of ver­min­de­ren en dat de goe­de­ren alle eigenschap­pen bezit­ten die uit­druk­ke­li­jk in de order­be­ves­ti­ging wor­den gega­ran­de­erd, ten­zij hie­ron­der anders wordt bepaald. De garan­tie­pe­ri­ode wordt gere­geld door de wet­te­li­jke bepa­lin­gen of moet afzon­der­li­jk wor­den overe­en­ge­ko­men. Het beg­int in maan­den na ont­vangst van de goe­de­ren of dienst.

De bepa­lin­gen van het Duit­se Bur­ger­li­jk Wet­boek (BGB) inzake koopo­vere­en­kom­s­ten zijn van toepassing.

In geval van gerecht­vaar­dig­de mel­din­gen van gebre­ken zal NETCO op zoda­ni­ge wij­ze garan­tie ver­le­nen voor goe­de­ren dat zij mate­ria­al- en ver­werking­s­gebre­ken her­s­telt door repa­ra­tie in haar eigen werk­pla­ats of door ver­van­ging van de aan­ge­tas­te onder­de­len. Indi­en de repa­ra­tie mis­lukt of indi­en de ver­van­gen­de leve­ring gebrek­kig is, heeft de koper het recht een prijs­ver­min­de­ring of de ontb­in­ding van de overe­en­komst te eisen.

Voor zover de koper niet ins­temt met de nako­ming door NETCO van boven­ge­noem­de garan­tie­aans­pra­ken, ver­val­len zijn even­tue­le aans­pra­ken op ontb­in­ding, ver­min­de­ring of scha­de­verg­oe­ding als­me­de aans­pra­ken op even­tue­le verg­oe­ding van mon­ta­ge- en demon­ta­ge­kos­ten als­me­de van gevolg­scha­de. NETCO is niet aans­pra­ke­li­jk voor door de koper gele­den direc­te of indi­rec­te scha­de in ver­band met gebre­ken aan de gekoch­te zaken, ten­zij NETCO zich ter zake schul­dig maakt aan opzet of gro­ve schuld.

Bij gebre­ken in de ont­wik­ke­lings­diens­ten moet de koper deze op begri­j­pe­li­jke wij­ze mel­den. Hij onder­steunt NETCO bij het ophef­fen van gebre­ken bin­nen de gren­zen van het rede­li­jke. Dit geldt met name voor de over­dracht van het defec­te pro­gram­ma, de leve­ring van bes­t­uri­ngs­om­ge­vin­g­en en de instal­la­tie van updates. Op de leve­ring van soft­ware is het diens­ten­con­trac­ten­recht van toe­pas­sing. Voor zover door NETCO ont­wik­kel­de soft­ware niet overe­ens­temt met het con­trac­tueel veronder­s­tel­de gebruik en overe­en­koms­ti­ge afwi­jkin­gen door de klant schrift­e­li­jk wor­den gemeld, is NETCO verp­licht het gebrek bin­nen de wet­te­li­jk of con­trac­tueel overe­en­ge­ko­men ter­mi­jn na leve­ring te verhelpen.

De fou­ten omvat­ten geen pro­duc­taf­wi­jkin­gen in de zin van markt­in­no­va­ties. De klant heeft alleen recht op onder­houd en aan­pas­sing van de soft­ware indi­en hij een onder­houds­con­tract met NETCO heeft afges­lo­ten. Voor soft­ware die niet door NETCO is ver­vaar­digd, wordt geen garan­tie aan­vaard. In dit ver­band gel­den de rech­ten die bli­jken uit de respec­tie­ve licentievoorwaarden.

 

8. Aans­pra­ke­li­jk­heid en schadevergoeding

Vor­de­rin­gen tot scha­de­verg­oe­ding tegen NETCO inclu­sief haar pla­ats­ver­van­gers — onge­acht de rechts­grond — die lich­te nala­tig­heid ver­ei­sen, bes­ta­an alleen indi­en een wezen­li­jke con­trac­tue­le verplichting/verplichting is geschon­den. In dit geval zijn scha­de­claims beperkt tot de hoogs­te van de order­waar­de of € 100.000; aans­pra­ke­li­jk­heid voor winst­der­ving is uitgesloten.

De klant kan ver­de­re aans­pra­ke­li­jk­heid eisen tegen beta­ling van een risicotoeslag.

De uit­s­lui­ting van aans­pra­ke­li­jk­heid geldt niet indi­en het gebrek aan het pro­duct van de klant is ont­s­ta­an door een onjuist gebruik van het door NETCO gele­ver­de pro­duct. Voorts geldt de vrijstel­ling van aans­pra­ke­li­jk­heid niet in het geval NETCO een pro­duct in opdracht van de klant ver­vaar­digt zon­der ken­nis van het eind­pro­duct of zon­der de moge­l­ijk­heid het gebruik ervan te beïn­vloe­den. Er is geen ont­hef­fing van aans­pra­ke­li­jk­heid jegens de koper voor zover een grond voor uit­s­lui­ting van aans­pra­ke­li­jk­heid overe­en­koms­tig arti­kel 7 van de EG-richt­li­jn van toe­pas­sing is ten guns­te van NETCO.

9. Licen­ties en auteursrechten

De auteurs­rech­ten als­me­de de gebruiks- en explo­ita­tie­rech­ten op het ver­koch­te pro­duct blij­ven bij NETCO, onge­acht de leve­ring aan de koper, ten­zij anders overe­en­ge­ko­men. Voor de repro­duc­tie van indi­vi­du­ele leve­ring­son­der­de­len of sys­te­men van NETCO is schrift­e­li­jke toes­tem­ming van NETCO vereist.

De repro­duc­tie van NET­CO-soft­ware is alleen toe­ge­s­ta­an voor intern gebruik of voor back-up doel­ein­den. Voor soft­ware die niet door NETCO is gepro­du­ceerd, gel­den de respec­tie­ve­li­jke auteurs­rech­te­li­jke bepalingen.

10. Uit­voer en wederuitvoer

De klant ver­bindt zich ertoe de door NETCO gele­ver­de goe­de­ren slechts te export­e­ren/­re-export­e­ren indi­en de rele­van­te EG-bepa­lin­gen en de bepa­lin­gen van de Duit­se fede­ra­le wet inzake bui­ten­land­se han­del en beta­lin­gen wor­den nage­l­eefd. De klant is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het ver­kri­j­gen van ken­nis van deze juri­di­sche gebieden.

11. Rechts­ge­bied

De pla­ats van juris­dic­tie voor alle uit con­trac­ten voort­v­loei­en­de geschil­len is Wer­ni­ge­ro­de, voor zover dit effec­tief is overeengekomen.

12. Slot­be­pa­lin­gen

Op de rechts­betrek­kin­gen tus­sen de par­ti­jen is uit­s­lui­tend het recht van de Bonds­re­pu­bliek Duit­s­land van toepassing.

Indi­en een koper onder het toe­pas­sing­sge­bied van de Wet op de gege­vens­be­scher­ming valt, stemt hij in met de ver­werk­ing van zijn gege­vens voor zover deze nood­za­ke­li­jk is voor het doel van het con­tract. Indi­en een bepa­ling van deze Alge­mene handels‑, ver­koop- en leve­rings­vo­or­waar­den ongel­dig wordt, wordt zij geacht te zijn ver­van­gen door een bepa­ling die de bete­kenis van de ongel­di­ge bepa­ling in ter­men van eco­no­misch resultaat zo dicht moge­l­ijk benadert en overe­ens­temt met de belan­gen van de betrok­ken partijen.

De beper­kin­gen zijn niet van toe­pas­sing voor zover de scha­de wordt gedekt door de open­ba­re aans­pra­ke­li­jk­heids­ver­ze­ke­ring van NETCO en de ver­ze­keraar uit­ke­ert. NETCO ver­bindt zich ertoe de bij het slui­ten van de overe­en­komst bes­taan­de dek­king te hand­ha­ven. De koper is vri­j­ge­steld van aans­pra­ke­li­jk­heid op grond van de EG-richt­li­jn inzake pro­duc­ta­ans­pra­ke­li­jk­heid voor zover hij aans­pra­ke­li­jk wordt gesteld voor scha­de als gevolg van scha­de vero­or­za­akt door de gebrek­kig­heid van een door NETCO ver­vaar­digd product.

Het ver­wij­de­ren of uit­wis­sen van de ori­gi­ne­le tech­ni­sche mar­ke­rin­gen en onge­o­or­loof­de ingr­epen in goe­de­ren en diens­ten kun­nen de garan­tie doen ver­val­len. Voor zover NETCO gebruik­te hard­ware ver­ko­opt, is garan­tie hierop uit­ges­lo­ten, ten­zij in het indi­vi­du­ele geval anders is overe­en­ge­ko­men. NETCO aan­vaardt geen garan­tie voor gebre­ken aan het gekoch­te arti­kel die zijn ont­s­ta­an door toe­val, nor­ma­le slij­ta­ge of onjuis­te behan­de­ling van wel­ke aard dan ook door de koper of diens ver­te­genwo­or­di­gers. De klant draagt hier­bij zijn vor­de­rin­gen uit de over­dracht van de voor­be­hou­den goe­de­ren ter hoog­te van de respec­tie­ve­li­jke net­to fac­tu­ur­waar­de van de voor­be­hou­den goe­de­ren tot zeker­heid over aan NETCO; NETCO aan­vaardt hier­bij deze over­dracht. NETCO heeft het recht haar vor­de­rin­gen uit leve­rin­gen en diens­ten te cede­ren en te ver­ko­pen aan een bank voor financieringsdoeleinden.