Colo­fon

Net­Co Pro­fes­sio­nal Ser­vices GmbH

Prof. Dr.-Ing. Lutz Hagner, Dr.-Ing. Mat­thi­as Hagner
Am Mön­chen­fel­de 13
38889 Blan­ken­burg (Harz)

Duit­s­land

Tele­foon:                           + 49 3944 950–0
Fax:                                 + 49 3944 950–70

E‑Mail:                             info@netco.de
Web:                                www.netco.de

BTW-num­mer: DE 189424870
Recht­bank van het regis­ter: Amts­ge­richt Stend­al, HRB 109415

Ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de inhoud vol­gens § 10 lid 3 MDStV:
Prof. Dr.-Ing. Lutz Hagner (adres als hierboven)

Social Media presentie

Deze opdruk geldt ook voor onze Lin­ke­dIn-pagi­na en onze XING-pagi­na

Aans­pra­ke­li­jk­heid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s is met de groots­te zorg samen­ge­steld. Wij kun­nen ech­ter de juist­heid, vol­le­dig­heid en actua­li­te­it van de inhoud niet garanderen.

Als dienst­ver­le­ner zijn wij ver­ant­wo­or­de­li­jk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overe­enstem­ming met de alge­mene wet­ten krach­tens § 7 lid 1 TMG. Vol­gens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienst­ver­le­ner ech­ter niet verp­licht door­ge­ge­ven of opgesla­gen infor­ma­tie van der­den te con­tro­le­ren of omstan­dig­he­den te onderz­oe­ken die wij­zen op ille­ga­le acti­vi­tei­ten. Verp­licht­in­gen tot ver­wij­de­ring of blok­ke­ring van het gebruik van infor­ma­tie overe­en­koms­tig de alge­mene wet­ge­ving blij­ven hier­door ona­an­ge­tast. Aans­pra­ke­li­jk­heid in dit ver­band is ech­ter pas moge­l­ijk van­af het moment van ken­nis­na­me van een con­cre­te inb­reuk. Als wij ken­nis nemen van der­ge­li­jke inb­reu­ken, zul­len wij de betref­fen­de inhoud onmid­del­li­jk verwijderen.

Aans­pra­ke­li­jk­heid voor links

Onze web­site bevat links naar exter­ne web­sites van der­den op de inhoud waar­van wij geen invloed heb­ben. Daa­rom kun­nen wij geen aans­pra­ke­li­jk­heid aan­vaar­den voor deze exter­ne inhoud. Voor de inhoud van de gelink­te pagina’s is steeds de des­be­tref­fen­de aan­bie­der of explo­itant van de pagina’s ver­ant­wo­or­de­li­jk. De gelink­te pagina’s wer­den op het moment van lin­ken gecon­tro­leerd op moge­l­ijke wets­overt­re­din­gen. Ille­ga­le inhoud was op het moment van kop­pelen niet her­ken­baar. Een per­ma­nen­te con­tro­le van de inhoud van de gelink­te pagina’s is ech­ter niet rede­li­jk zon­der con­cre­te aan­wi­j­zin­gen van een wets­overt­re­ding. Als wij ken­nis kri­j­gen van inb­reu­ken, zul­len wij der­ge­li­jke links onmid­del­li­jk verwijderen.

Copy­right

De inhoud en de door de site­be­heer­ders op deze pagina’s gema­ak­te wer­ken val­len onder het Duit­se auteurs­recht. Bijd­ra­gen van der­den wor­den als zoda­nig gemar­ke­erd. Dupli­ca­tie, ver­werk­ing, dis­tri­bu­tie of eni­ge vorm van com­mer­cia­li­se­ring van der­ge­li­jk mate­ria­al bui­ten het bereik van de auteurs­wet ver­eist de voo­r­af­gaan­de schrift­e­li­jke toes­tem­ming van de respec­tie­ve auteur of maker. Down­loads en kopieën van deze site zijn alleen toe­ge­s­ta­an voor par­ti­cu­lier, niet-com­mer­cie­el gebruik.

De beheer­ders van deze pagina’s stre­ven ernaar te allen tij­de de eigen­doms­rech­ten van ande­ren te respec­te­ren of hun eigen wer­ken of wer­ken in het publie­ke dom­ein te gebruiken.

Gege­vens­be­scher­ming

De ver­kla­ring inzake gege­vens­be­scher­ming vindt u hier.